- 311 al bereikto die niet overal de geprojecteerde hoogte, terwijl bij de staande palissadeering de beide binnenfacen slechts door voorloopig in de sleuf geplaatste vakken alleen tegen overvalliug waren ver zekerd en men daar bijna geen gelegenheid had naar die zijden te vuren- Als nadeelen van de liggende palissadeering wordt aangevoerd: 1°. dat ze bij beschadiging gemakkelijker te beklimmen is; 2°. dat ze door inwatering eerder aan beschadiging is blootge steld dan de verticale. De bastions hebben in alle versterkingen denzelfden vorm en de zelfde constructie, welke zijn voorgesteld in lig. 9 van Plaat I en in de plattegronden der versterkingen. De palissaden, 15 op 15 cM. of 17 op 17 cM. zwaar, staan in den vorm van een cirkelboog van 3 M. straal naast elkander en 1 M. in den grond. Aan de achterzijde is het bastion afgesloten door een rij kortere palen van dezelfde afmeting. De daardoor ingesloten kuip wordt met grond gevuld, de naden tusschen de palissaden zijn aan de binnenzijde door houten tengels gesloten, voor zoover het bastion met grond is gevuld. De palissaden worden bijeengehouden door 2 gesmeed ijzeren ringen, zw. 0,013 op 0.052 M., die bij de aanslui ting aan de bastionsfacen verbonden zijn door 2 lange ijzeren bouten in oogen aan de ringen en een ijzeren staaf van dezelfde afmeting, langs de korte bastionpalen aau de binnenzijde bevestigd. De ringen worden met ijzeren boutjes in de palissaden vastgehouden en kunnen met ijzeren wiggen worden aangesloten. Bovendien wordt de vaste stand verzekerd door een ijzeren staaf van 3 cM. middellijn met een opsluitplaat, zw. 0.013/0.065 M., zooals in fig. 9 is geteekend. Op de bastions, welke met het getrokken veldkanon van 8 cM. bewapend werden, zijn de kanonniers onvoldoende gedekt. Daarin is voorzien door een dubbele rij ijzeren platen van 0.003 M. dikte, welke aau ijzeren regels hangen en daaraan verschuifbaar zijn; de ruimte tusschen de beide rijen bedraagt 0.40 M. Te Siroen is in elke rij om de andere een der enkele platen vervangen door een dubbele, bestaande uit 2 op elkaar geklonken platen van 0.003 M. dikte, omdat de vijand daar tot op 200 pas de versterking beschiet. Uit de, vóór het uitvoeren van dezen maatregel, genomen schiet-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 320