313 In het dradennet bevinden zich lange en korte pennen, de lange pennen steken 0.75 M., de korte 0.10 M. boven den grond uit. In de breedte staan de gelijksoortige pennen op 1.60 M. afstand uit elkander, in de lengte op 1.50 M. De rijen pennen staan 0.75 M" uit elkander, zoodat men om den anderen een rij korte en een rij lange pennen vindt. Elke pen is verbonden met de vier naastliggende korte en lange pennen en bovendien met twee ongeljjksoortige pennen, van de tweede rij vóór en achter genoemde pen, zoodat elke pen met twaalf andere verbonden is. Ofschoon deze versperring op de teekening een vrij samengesteld geheel vormt, is de aanleg daarvan zeer eenvoudig, zoodat 2 koelies of bannelingen onder toezicht van een geoefend geniesoldaat of werk man 20 M". per dag kunnen maken. Tusschen de hindernis en de palissadeering is een ruimte van 0.50 a 1 M. open gelaten voor de passage en uitvoering van onderhouds werkzaamheden aan de palissadeering. Onder een behoorlijke actieve bewaking, die op Atjeh veel te wen- schen overlaat, is zulk een draadversperring een zeer voldoende hin dernis. Toch is het nu en dan gelukt aan Atjehers, om onder het wakend (sic) oog van den schildwacht een paard er doorheen te leiden en weg te voeren. Te Pakan Kroëng Tjoet en Kota-Pohama is gedeeltelijk of geheel een versperring van aloëplanten aangelegd, dan wel van de vroegere versterking voor de nieuwe behoudeu. Te Kota-Pohama is boven de beplanting met aloë een 4 M. breede ijzerdraadversperring aan wezig; die ijzerdraadversperring was bij de oprichting van den post aangelegd geworden. Ook te Lamjong zijn in de ijzerdraadversperring aloëbeplantingen aangelegd. Omtrent de ijzerdraadversperring wordt aangeteekend, dat hot aan beveling verdient, te beginnen en te eindigen met een rij korte pennen, die minder gemakkelijk uit de richting geraken, omdat ze slechts 0 10 M. boven den grond staan. 34. Gebouwen binnen de versterking. a. Posten voor 160 man. De op Plaat I, fig. 1, voorgestelde plattegrond voor eone ver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 322