316 0,1 is daarom wel te verwachten dat van verdere uitbreiding zal worden afgezien, tot de omstandigheden zoodanig veranderd zijn, dat men ten laste der cantinetondsen buiten de versterkingen geheel aan de eischen beantwoordende cantinegebouwen zal kunnen oprichten. Op sommige posten is voor onderofficierssoci√ęteit een lokaal gevonden in het drankenmagazijn de dranken worden in het vivresmagazijn bewaard. Het wacht- en arrestlokaal is van de constructie van het magazijns- en cantineblok. De ruimte werd over 't geheel voldoende geacht. In dat gebouw is ook het logies voor dwangarbeiders aanwezig, waar van de formatie voor eiken post is vastgesteld en welke bestemd zijn tot hulp in de keukens, het ledigen van privaattonnen, het schoonhouden van het terrein in den omtrek, enz. De ziekenzalen werden gebouwd, op het voorstel van den dirigeerend officier van gezondheid, te Lamjong, Lambaroe en Ketapan-Doewa. Hun doel is het opnemen van lichte, dan wel onvervoerbare zieken of gewonden, die bij een gevecht in de nabijheid van den post aldaar dadelijk allen kunnen worden opgenomen en behoorlijk verbonden. Daar dagelijks, twee treinen naar Kota Radja loopen en men des- vereischt zeer spoedig een extra-trein kan doen loopen, waartoe de telephoon hare onschatbare diensten verleent, zouden die ziekenzalen wel wat minder uitgebreid* kunnen zijner liggen zelden meer dan 2 of 3 zieken in. Ie Ketapan-Doewa is in opstand gevolgd het project voor de bijge bouwen der officierswoningen. De gebouwen staan op een steenen voetstuk, hebben eene hoogte van 3.2 M. onder het plafond, steenen vloeren en een plaatijzeren dak. Het munitiegebouw heeft eene capa citeit van 4 op 4 M.; de overige gebouwen worden hier met het oog op de mindere belangrijkheid niet nader omschreven. De destijds te Atjeh geplaatste dirigeerend officier van gezondheid hechtte aan de inrichting van dit gebouw zijne goedkeuring. Alleen te Ketapan-Doewa werd een noodkeuken door den mil. com mandant noodig geacht. Overal elders achtte men het niet waarschijnlijk, zoodanig te zullen worden ingesloten of beschoten, dat men niet vol doende veilig naar de buiten staande accessoires zoude kunnen komen. Op sommige posten heeft men gegraven of Norton-wclputten en waar op de gewone diepte geen voldoend water van goede kwaliteit

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 325