318 schikbaar 0.96 M. ligruimte; de kazernes zijn aan de voorzijde ge heel open. Op sommige posten heeft men, om nadeelige invloeden van regen en wind op de gezondheid der bezetting zooveel mogelijk te weren, beweegbare kleppen aan de palissadeering gemaakt die, op geslagen, de palissadeering met 0.30 M. verhoogen. Yan de officierswoningen is een doorsnede gegeven in fig. 8 van Plaat IIzooals men daaruit ziet, is zooveel mogelijk het type ge volgd van deze woningen op de groote posten, welke van Batavia werden gezonden. De commandantswoning is hier met die van de andere officieren in hetzelfde blok gevestigd. De bijgebouwen der officierswoningen in deze versterkingen bevatten 2 keukens, 7 bediendenkamers (dispens), 2 badkamers en 2 pri vaten. De samenstelling is van Ermeling-gebintenhet gebouw staat op een steenen voet, heeft gemetselde vloeren en een plaat ijzeren dak. Het magazijnsblok is voorgesteld in lig. 4 en samengesteld uit Ermeling-gebinten. Yoor de cantine zijn die gebinten eenigszins gewijzigd, om den middenstijl, die in dit lokaal hinderlijk is voor de plaatsing van een biljart, te kunnen wegnemen. Het gebouw heeft een houten vloer en een geplafonneerd ijzeren dak. Het wacht- en arrestgebouw heeft dezelfde samenstelling als het hiervoren beschreven blok. Het munitiemagazijn is in doorsnede voorgesteld in Hg. 6 van Plaat II; de daarvan gegeven schets behoeft geen nadere toelichting. De overige gebouwen zijn van minder belang. c. Posten voor 60 man. In deze versterkingen, waarvan een type is voorgesteld in de figuren 5 t/m 9 van Plaat I, worden gevonden do volgende gebouwen een kazerne, lang 40 M., br. 4 M., langs twee der facen een commandantswoning met drie kamers, en oen langs de palis- sadeering loopende galerij van 2.50 M. breedte een blok bijgebouwen, lang 13.50 M., br. 7 M een wacht- en arrestgebouw, lang 10 M. en breed 4 M. een magazijnsblok, lang 11 M., breed 4 M., waarin de cantine; een vlaggemast; een welput;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 327