23 van het Crimineel Wetboek voor liet Krijgsvolk te Lande zooals de titel luidt gewijd. De ondervinding heeft ons geleerd, dat, waar het geldt de vereischte bestanddeelen van een gemeen misdrijf te kennen, de krijgsraad vaak geheel op de meening van den Auditeur-militair moet vertrouwen, bij gemis aan andere bronnen, die de rechter anders zelf kan raad plegen en nagaan. Hoe vleiend zulk een groot vertrouwen op de kennis van den Auditeur-militair moge zijn, daar, waar de krijgsraad alleen hebbe te beslissen op eigene overtuiging en rechtsgronden, door het onderzoek verkregen, gebaseerd, zal geene andere beslissing in derdaad mogen worden genomen als die uit eigene ervaring, kennis en wetenschap geput. Zal de rechter zijne roeping goed begrijpen, hij zelf zal zich geheel op de hoogte van de rechtswetenschap moeten stellen vóór dat hij eene beslissing neemt. De Auditeur-militair hebbe slechts den weg te wijzen, dien de krijgsraad naar zijn oordeel en overtuiging moet inslaan; de krijgsraad moet weten of werkelijk die weg bewandeld moet worden. Tot vóór de uitgave van het werk van Mr. De Gelder was inder daad de kennis van het gemeene strafrecht voor den militairen rech ter niet gemakkelijk te verkrijgen. Wel bestaan tal van in de Fransche taal geschrevene commentaren op den Code Pénal (1), doch zij hebben voor dengene, die niet bepaald zijn hoofdstudie van het recht gemaakt heeft, vele bezwaren, deels omdat die boeken te om slachtig zijn, deels er onderwerpen worden behandeld, welke van onze hedendaagsche wetgeving afwijken. Het werk van Mr. De Gelder, dat thans zeker in een lang gevoelde behoefte voorziet, heefc, zooals uit het voorbericht blijkt, twee doelein den in de eerste plaats een schets te geven van de Inlandsche maatschappij, zooals die zich op strafrechterlijk gebied vertoontiu (1) Onder de Fransche commentaren van den Code Pénal, welker invloed op onze rechtspraak zich het meest heeft doen gevoelen, moeten genoemd worden Clievau et HélieThéorie du Code Pénal, HaulerTraité théorique ot pratique du droit Criminel, LegraoerendTraité de la legislation Criminelle en Franco, CarnotCommentaire sur le Code Pénal, Bertauld; Cours do Code Pénal, OrtolanElements do droit Pénal, RossiDroit Pénal.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 32