321 zoo ruim mogelijk gebruik maakte, was de wensch der Regeering en kwam den spoed tegemoet, dien men bij de voltooiing der nieuwe be vestigingslinie noodzakelijk achtte. Yau de samenstelling der op deze wijze uitgevoerde posten zijn geen teekeningen gegeven, daar de gebouwtypen in het algemeen geen aanbeveling verdienen en hier alleen onder den drang der omstandig heden in toepassing werden gebracht. De officierswoningen te Lambaroe buiten de versterking vallen niet onder de laatste categorie van gebouwenze zijn op Java aangemaakt en van het model op de posten voor 60 en 160 mau hierboven beschreven. De mil. commandant, tevens commandant van het 2e garnizoensbataljon, woont in de voormalige controleurswoning van Anagaloëng. Deze woningen staan zooals reeds vroeger werd ver meld buiten de versterking, beschermd door een ijzeren hek aan de "West- en Noordzijde en eene palissadeering aan de Zuidzijde. Het beschreven type voor 2 officieren en 85 man is toegepast te Lampeneroet en Lamreng. Te Kota-Pohaina werd gebruik gemaakt van Ermeling-gebintenhieromtrent valt hetzelfde op te merken, wat van de groote posten is gezegd, die op deze wijze zijn samengesteld. Yan de posten voor 1 officier en 60 man zijn geheel volgens het beschreven type gebouwd de posten Tjot-Iri en Boekit-Karaug. Blang en Lamtih zijn volgens hetzelfde plan gebouwd, doch men heefc daar bij den bouw gebruik gemaakt van afbraak van opgeheven posten en nieuwe materialen van tijdelijken aard (kajoe kasau). De accessoires zjjn, zooals boven reeds werd gemeld, over het ge heel gebouwd volgens het beschreven type. Te Kota-Pohama en Siroen werd daarvan afgeweken, wegens de aanwezigheid van do lagune en de rivier, waarop de privaten werden geplaatst. Op de meeste posten is voor den bouw der bijgebouwen gebruik ge maakt van het meer tijdelijke kajoe kasau materiaal'; op enkele van hout. Overal zijn de bijgebouwen met gegalvaniseerd ijzer gedekt. 37. Defensieve wachthuizen. Yan de defensieve wachthuizen vindt men schetsen in de figuren 6 en 7 van Plaat TIL 1887, Dl. II. 21

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 330