HET NIEUWE EXERCITIEREGLEMENT YOOR DE INFANTERIE Vülcn zullen voorzeker het nieuwe exercitiereglement voor de in fanterie met blijdschap begroet hebben. De gebreken, welke het oude reglement aankleefden, werden meer en meer algemeen door de infan- terie-officieren gevoeld. Het was bekend, dat de samenstelling van een nieuw sinds enkele jaren opgedragen was aan eene commissie van kundige olïicieren. De vrucht hunner werkzaamheid werd onlangs bij het leger ingevoerd. Haar wordt een hartelijk welkom toegeroepen. Tot betere waardeering en tot recht begrip van het nieuwe re glement zou het voorzeker van veel nut geweest zijn. indien daaraan althans aan de exemplaren, bestemd voor officieren vooraf ware gegaan eene nota tot uiteenzetting der redenen, die de Commissie geleid hebben tot de voorgeschreven tactische vormen. Evenmin als vroeger schijnt dit nu noodig geoordeeld te zijn. Door het ontbreken daarvan is mistasten omtrent de juiste bedoeling der ontwerpers mogelijk. Niettegenstaande het gevaar hiertoe te vervallen, wenschen wij eenigo beschouwingen over het nieuwe reglement te onderwerpen aan het oordeel van onze kameraden. Wel is do tijd nog niet aangebroken om eene uitspraak, gegrond op practijk, te wettigen, maar daarop wordt ook geen aanspraak ge maakt; te meer niet, omdat het ons voorloopig niet gegund is do voorschriften van het reglement te leeren toepassen. Toch kunnen die beschouwingen misschien eenig nut hebben, juist 0111 onze krijgs makkers behulpzaam te zijn bij het vestigen van een eigen, beter oordeel. Het .Reglement op de exercitiën der infanterie bevat:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 334