333 17. Positie hernemen is in verband met liet slot van de vorige paragraaf minder juist en moet «««nemen luiden de bijvoeging zonder geweerware niet overbodig. De uitvoering is in 18 niet zuiver aangegeven. Om op den lin- kerhiel te kunnen draaien, moeten evenals in 19 eerst de rechtervoet en de punt van den linker- opgelicht worden. 27a het draaien op den linkerhiel en het afzetten van den rechter voet moet toch eerst gezegd worden, dat en hoe de man moet knie len, voordat hij het lichaam op den rechterhiel kan doen rusten (op beide knieën doorbuigen, de rechterknie op den grond plaatsen). Over de plaatsing en houding van den rechterarm, de rechter- en lin kerhand wordt, hoewel noodig, niet gesproken. De rechterarm b. v. kan niet meer natuurlijk hangen en de hand niet ter zijde tegen het been blijven. In de uitvoering van het zich nederleggen is te veel vrijheid gelaten. Wat bèteekent, zoowel hier als op andere plaatsen van het regle ment, het stellen van de tusschen haakjes bij het commando Sin// „op Trom" kunnen twee verschillende commando's gebruikt wor den? Het zou zeker niet overbodig zijn reeds hier aan te geven, dat het hernemen der staande houding ook kan geschieden op een slag op de trom. De slotalinea dezer paragraaf zou b. v. kunnen luiden Op een slag op de trom of op het commando Slag op Trom", enz. Bij de wendingen rechts- en linksom 19) is geheel liet oude reglement gevolgdevenals vroeger laat men na de wending, in plaats van de positie te doen aannemen, de punt van den linkervoet steeds opgelicht blijven, terwijl het van den rechtervoet onbeslist gelaten wordt. Voor de wending rechtsomkeert 20) is het com mando gewijzigd. De uitvoering is dezelfde gebleven en zijn de recruten in onzekerheid gelaten hoe het half rechtsom maken uit te voeren. Omtrent het herplaatsen der voeten aan liet einde der beweging kan na het boven opgemerkte het stilzwijgen bewaard worden; in 44 vindt men hiervoor eindelijk eene goede op lossing. Het inrukken is nu ook reglementair aangegeven 21). 27iot overtollig, voornamelijk voor do jongere militairen, zou hot zeker

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 342