- 387 zonder de opmerkzaamheid gevestigd. Hierdoor kan een einde komen aan liet ingeslopen misbruik, dat de onderwijzer of afdeelingscom- mandaut bij den frontmarsch onophoudelijk roept: ziet eens links rechtsom de manschappen gericht te doen marcheeren. Rechtsomkeert maken in den marsch. De practijk leert, dat het commando marschsteeds te laat komt, indien het niet wordt uit gesproken bij het neerzetten van den rechtervoet; dit is trouwens het 115e deel van eene minuut vóór het nederzetten van den linker voet en voldoet dus wel aan het voorschriftmaar waarom dan geen rekening gehouden met de practijk? De uitvoering der 4e beweging 42) is verbazend moeielijk. Aannemende toch dat, bij den gewonen stand der voeten, deze een hoek van 40° maken met de normaal op de frontlijn de voeten zijn dan 80° geopend, dus minder dan winkelhaaks 14) dan zou de rechtervoet bij de 4e beweging 170° moeten omgezet worden, hetgeen zonder bijzondere gymnastische voorbereiding niet mogelijk is. Het oude reglement is in dit opzicht beter. Ware bij de 2° beweging voorgeschreven, dat de rechtervoet geplaatst moest worden in de richting van de frontlijn, dus met de punt juist rechts wijzende, dan zou 42 gered zijn en tevens 43, waarvan de uitvoering natuurlijk ook moeielijkheden oplevert. Bij den schuinschen marsch 45) is het tijdstip, waarop het uit voeringscommando moet worden uitgesproken, foutief aangegeven, evenals in het oude reglement. De schuins "Ikscte" marsch m°et aan- vangen met den linker voet; het commando dient dus gegeven te worden vóór het nederzetten van dien voet. Om het oogenblik juist aan te geven en daarbjj rekening te houden met de ondervinding, zou den wij die 45 willen wijzigen als volgt „Het com1'0, „marsch" wordt uitgesproken bij het neerzetten »va" den "^7 voet voor (niet „bij") den schuins marsch." Uitv „Door het "°ka" voorwaarts neerzetten van den r°°kter voet een „halve wending 'je^s maken, zoodat de man den rechter schouder „achter den schouder van zijn nevenman brengtvoorts in 1887, Dl. II. 22 1 rechter i

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 346