339 moeden ontstaan, dat men rechts steeds vóór- en links steeds achter waarts richt. Waar blijft de guide bij de richtingen Dat 56 alleen op het voorwaartsch richten betrekking heeft, had vermeld moeten worden. In het commando worden beide richtingen opgenomen, doch bij het beschrijven van de uitvoering wordt slechts over het voorwaartsch richten gehandeld. Bij 57 moet, evenals in 56, de man het hoofd wenden, vóór hij begint te marcheeren. Daarentegen zou bij het voorwaartsch richten duidelijker moeten uitkomen, dat na den verkorten derden pas halt gemaakt moet worden; wordt hierop niet in het bijzonder gelet, dan smelten de kleine glijdende passen te veel samen met de eerste drie passen, hetgeen schaadt aan de juiste uitvoering der beweging. De uitdrukking „wet de voorgeschreven tussch en r uimte56) is geen bepaling van knieën noch van begeven, zooals uit de onnauw keurige redactie beide zou kunnen opgemaakt worden. Door de vol gende wijziging wordt de zin met behoud van dezelfde woorden duidelijk „waarna hij zich met kleine glijdende passen en gestrekte knieën „bedaard naast den recruut begeeft, neven wien hij met de voorge schreven tusschenruimte moet komen te staan, enz". De kleine voorwaartsche bewegingen van 57 zijn eveneens glijdende passenwaarmede de man zich in de richting plaatst, zooals in 56 is aangegeven. Voor hoofd en oogen moet volledigheidshalve oolc naar 56 verwezen worden. Komt het nimmer voor, dat de recruut het lichaam vóórover of het hoofd achterover buigt, dat de onderwijzer alleen tegen het omgekeer de behoeft te waken 59) De slotalinea van 59 moet luiden: „de genoemde recruten wen- „den het hoofd en de oogen rechts (links) en verbeteren hunne richting, „waarna zij hoofd en oogen weder rechtuit brengen." Vierde artikel. Het zwenken op de plaats 60). De overige manschappen wen den het hoofd niet een weinig links (rechts), maar juist zooveel als in 15 en 59 onderwezen werd, d. i. tot zij hunne oogen kunnen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 348