341 Dat do guide in de eerste afdeeling der 11. S. bij frontmarsehen steeds benoemd wordt, geschiedt zeker voor oefening, anders zou reeds hier, evenals in de derde afdeeling, bepaald kunnen worden, dat bij rechtsche richting de guide niet gecommandeerd behoefc te worden. Het begin van 63 is bepaald raadselachtigin 62 wordt het commando Voor waarts" in het geheel niet genoemd en is deswegedan ook niets bepaald. Het voorschrift van het oude reglement om twee, drie of meer klassen samen te voegen, om de recruten beter te oefenen in het zwenken, wordt in het nieuwe ge mist naar ons voorkomt, ten nadeele eener goede oefening. De opmarschen 65 en 66). De bloote bepaling, dat de guide den pas moet inhouden, is te onbestemdhem moet de vrijheid niet gelaten worden, om naar willekeur de lengte der passen te nemen tusschcn o en 65 cM. Het is zeker wel wat veel gevergd en ook volkomen nutteloos, dat alle manschappen, dus ook die naast den guide, hoofd en oogen naar den kant van den guide gekeerd moeten houden tot het tweede commando gegeven wordt. Vooral bij een groote afdeeling, b. v. een peloton in de compagniesschool, komt dit aan den dag. Tweede Afdeeling. Door het opnemen van het commandoHERSTELT 68), dat, hoewel vroeger niet voorgeschreven, toch algemeen gebruikt werd, is rekening gehouden met het practisch nut daardoor verkregen. Het is juister te spreken van de eerste drie artikels, dan van de drie eerste. Eerste artikel. Do Handgrepen. Onder do handgrepen zijn nu ook die met het kapmes voorge schreven. Hot is zeker vreemd, dat tot nu toe het ontbreken daar van is kunnen blijven voortduren en nimmer de behoefte werd ge voeld den infanterist te leeren een door hem gedragen wapen te hanteeren. AVel waren vroeger in de compagniesschool voor de niet-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 350