345 elke beweging moet een zekere stand ingenomen wordendit heeft aan het einde der 6° beweging niet plaats, de rechterhand hangt in de lucht. In het reglement wordt niet vermeld, wanneer gebruik te maken van de commando's: roffel en ontladen. Dat het nutteloos in de rust zetten van het geweer bij roffel ver vallen is, kan niet anders dan toegejuicht wordentrouwens eindelijk zal ook wel bij het Indisch leger de pal vervallen, evenals reeds sinds jaren in Nederland. Het ontladen, dat vroeger slechts terloops werd aangegeven, wordt nu uitvoerig omschreven. Eene andere verbetering is het onderricht in de lading bij knie lende houding. Daar er echter nog slechts de lading man voor man behandeld wordt, moet de derde alinea van §101 luiden: derecruut bevindt zich enz. Wat in de vijfde alinea de opmerking: ,,de kolf blijft op haar plaats'' beteekent, is niet recht duidelijk, daar ook in staande houding het geweer (de kolf) stil blijft liggen tot het overgenomen wordt; dit laatste kan natuurlijk niet bij het knielen. De lading voor het geheele gelid zal, hoewel niet bepaald aange geven, zoowel staande als knielende moeten beoefend worden. Be vreemdend is het dat daarbij wel sprake is van ontladen, maar niet van roffel, en toch zal ook dit bij het geheele gelid toegepast kunnen worden (zie 110). Derde artikel. Het onderwijs in het vaardig maken, aanleggen en vuren wordt in de recrutenschooi zeer terecht niet man voor man gegevendaartoe dienen meer eigenaardig de voorbereidende schietoefeningen (Voor schrift wapenen en schietoefeningen). In de recrutenschooi toch kan hieraan niet die zorg besteed worden, voor dit onderricht zoo zeer vcreischt, want eenmaal aangenomen verkeerde gewoonten worden moeielijk afgeleerd. Het derde artikel beoogt dus geen individueel onderricht, maar wel eene voorbereiding tot de salvovuren. In dit verband beschouwd, mag het dus niet onderwezen worden, dan nadat de recruten zich het aanleggen en aftrekken van de voorbereidende

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 354