354 goed gaat, dan komt de door mij voorgestelde chambrière slechts op f 1.75 te staan. Daar men bij elk bereden wapen wel mlanders aantreft, die een slag kunnen vlechten van koord, zoo behoeven de door mij beschreven chambrières zelden of nooit verwisseld te worden, tenzij de stok mocht breken. Long eer sing cis laten, wat eenvoudige samenstelling en practische bruikbaarheid betreft, nog al iets te wenschen over, en dat wel om de volgende reden 1°. De singelstooten zijn te laag aangebracht en komen daardoor bij het naar voren schuiven van den longeersingel dikwijls tegen den linkerelleboog van het paard, hetgeen onrust veroorzaakt. 2°. De model longeersingel is slechts van 2 ringen voorzien, terwijl men er minstens 4 noodig heeft, nl. 2 voor de opzetteugels en 2 voor de bijzetteugels. 3°. De opzetteugel ontbreekt, of wil men de teugels, die aan den singel verbonden zijn, als zetteugels bezigen, dan ontbreken de bijzetteugels. 4°. De passanten, die op de teugels zijn aangebracht, zijn zeer hinderlijk en vertragen daardoor het verlengen of verkorten der teugels. 5°. De wrong van den staartriem is te dun en te harden aangezien de longeersingel dikwijls naar voren schuift en daardoor de staartriem in werking komt, geeft dit aanleiding tot schaving. 6°. De teugels werken te veel als doode krachten op het mond stuk, doordat ze niet de minste rekbaarheid bezitten en ook niet veerend zijn verbonden aan den singel. 7°. De teugels moeten naar welgevallen van den longeersingel kunnen worden afgenomen, om aan het rijzadel bevestigd te kunnen worden, voor het geval men een gezadeld paard wil longeeren. Toen bovengenoemde gebreken aan den model longeersingel mij opvielen, trachtte ik in een en ander verbetering aan te brengen door het laten vervaardigen van een eenvoudiger longeersingel voor eigen gebruik. Aan dezen singel kleefden echter nog de gebreken, sub 6 en 7 vermeld. Door een en ander kwam ik tot de overtuiging dat een longeersingel, die aan alle eischen voldoet en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 363