- 365 Daar de verkregen snelheid met het Nederlandsche buskruit on voldoende werd geacht en, met het oog op de spanning, een grootere lading geen aanbeveling verdiende, werd deze kruitsoort als ongeschikt voor dit kanon beschouwd. Aangezien de granaatkartetsen Gd. Spring niet werden ontvan gen, waren hiermede de proeven afgeloopen. Het oorspronkelijk vermoeden omtrent het sluitstuk alsmede omtrent de gemakkelijke behandeling van den vuurmond was ten volle bewaar heid. Het sluitstuk werkte bij het laatste schot nog evengoed als bij het eerste; geen der samenstellende deelen had ook maar in het minste geleden. De behandeling is zoo uiterst eenvoudig dat zelfs een volkomen oningewijde die in weinige oogenblikken leert. De commissie vermeende echter den beproefden vuurmond niet on voorwaardelijk te moeten aanbevelen en wel hoofdzakelijk wegens de zeer zware bedding, die daarbij noodig is. De schietproeven toch leerden, dat de gebezigde bedding, hoe hecht en sterk ook en met hoeveel zorg gelegd, telkens opnieuw bevestiging behoefde om tegen een beperkt aantal schoten bestand te zijn, zoodat zij voor een vuurmond zonder terugloop van dit vermogen nog aanmerkelijk zwaarder zou moeten wezen; een bezwaar zoo groot dat de Commissie van Indische officieren dit kanon op cirkelaffuit als ongeschikt voor lndië beoor deelde. Die Commissie vermeent echter evenals de Commissie van Proefneming, dat het kanon van 47 mM. op veldaffuit, zonder terugloop, meer aan alle eischen zal voldoen. De munitie heeft uit stekend voldaan en verdient aanbeveling. De hulzen werden tot vijfmaal toe gebruikt, zonder eenige bewerking. De buizen waren van het stelsel-Torsen, waarvan een mode' tijd- schokbuis der Commissie werd ter hand gesteld. Beknopt overzicht der Proeven en Oefeningen hij het wapen der Ned. Artillerie1886.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 374