874 onderdeel van de oefeningen van de cavalerie; wij hebben slechts antwoord te geven op de vraag, waarvoor de cavalerie de karabijn heeft. Het reglement geeft daarop gedeeltelijk zelf een antwoord op blz. 45 E. S., waar staat: Men houde in het oog dat het vuurgevecht der cavalerie te voet nimmer het karakter draagt van dat der in fanterie. Het is in den regel slechts van korten duur en door de snel heid, waarmee de cavalerist zich kan verplaatsen, zal het haar mo gelijk zijn ook te voet verrassend op te treden, waardoor men den moreelen indruk verhoogt. Neemt het gevecht een ongunstigen keer, dan kan de cavalerie door het snel af te breken een nadeeligen afloop ontgaan. Hooren we nu verder wat Krafft Prinz zu Hohenlohe Ingelfingcn, de practicus bij uitnemendheid, van het cavaleriegevecht te voet zegt zie blz. 139 142. Na eene voorafgaande beschouwing komt hij tot de conclusie, dat cavalerie te voet slechts offensief kan optreden tegen zeer zwakke of geheel gedemoraliseerde troepenafdeelingen volksopioo- pen, Franc-tireurs, enz. die haar den weg willen versperren. Defensief daarentegen Iran de cavalerie te voet, en wanneer zij door rijdende artillerie ondersteund wordt nog zooveel beter, den vijand misleiden, door hem in den waan te brengen, dat een zeker punt reeds door infanterie is bezet, en hem daardoor noodzaken tot eene krachtsontwikkeling, welke hij, met de wetenschap dat slechts cava lerie het punt bezet hield, zou hebben nagelaten. Meer echter, zegt hij, kunnen wij van het voefgevecht der cavalerie noch verwachten noch verlangen. Iets lager voegt hij er aan toeDe oefeningen van de cavalerie in het gevecht te voet moeten zich hoofdzakelijk beperken tot eene oordeelkundige bezetting van „Örtlichkeiten" en stellingen. Zoowel in de eskadronssckool als bij Hohenlohe wordt aan de verrassing de meeste waarde gehecht. Om echter te kunnen ver rassen, moet alles vlug in zijn werk gaan en vooral geen belemme ring worden ondervonden in het ter beschikking hebben van het vereischte wapen. De cavalerie moet verrassend optreden, maar ook snel kunnen verdwijnen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 383