384 Electro- technische bibliotheek. De elec- triciteit in het maatschappelijk leven. Leid draad tot zelfonderricht. Met 1000 illu stration. Amsterdam. C. L. Brinkman. In Duitscliland wordt; sedert eenige jaren onder den algeineenen titel „Electro-technische Bibliothek" eene reeks van handboeken over de ver schillende onderdeelen der electro- technische wetenschap uitgegeven, welke, ieder op zich zelf bewerkt worden door bekwame vakmannen en speciaal met het oog op de behoeften der practijk zijn ingericht. Van deze verzameling, waarvan tot heden acht cn dertig deelen zijn verschenen en die zoo in Duitscliland als in het buitenland gunstig bekend is, wenscht de Amsterdamsche uitgever Brinkman nu eene verkorte Neder- landsche bewerking het licht te doen zien en zendt, ter kennisneming, eene proefaflevering de wereld in. In hoever aan deze bewerking in onze taal behoefte bestaat, kunnen wij niet heoordeelenzij verdient in elk geval toejuiching als brengende de als 't ware met eiken dag belangrijker wordende wetenschap der elec- triciteit meer onder het bereik van iedereen. Ook de toepassingen dier wetenschap in den oorlog zullen in het werk eene passende plaats innemen De prijs is matig, de uitvoering der proefaflevering net: terwijl, wan neer de veilige leidsman trouw wordt in 't oog gehouden en gezorgd wordt dat beknoptheid niet tot onvolledigheid leidt, de wetenschappelijke waarde als gewaarborgd mag worden beschouwd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 393