"V" -A. I Het leven op een buitenpost in Burma. Uit de beschrijving van het leven in Burma door een Engelsch officier, nemen wij het volgende over: Het leven op een buitenpost is zeker niet de meest aantrekkelijke van de verschillende phasen, die het militaire leven in de tegenwoordige omstan digheden in Opper-Burma aanbiedt. Ook in dit opzicht hangt echter veel af van gewoonten, neigingen en karakter der personen, van de wijze waarop men de zaken bekijkt en van de soort van post, waar men geplaatst is. Met het oog op de verbazend uitgestrekte landstreek, die bezet, be schermd en tot rust gebracht moet worden en het in verhouding hiertoe geringe aantal beschikbare troepen, zijn de verschillende regimenten in een groot getal kleine detachementen gesplitst en heinde en ver over de landstreek verspreid tot bezetting van posten. Deze posten zijn zeer verschillend in vorm en inrichting. Sommige zijn gebouwd volgens de regelen der kunst en is daarbij partij getrokken van de ervaring en bekwaamheid der genieofficieren andere zijn gevestigd in dorpen met slechts een bamboe palissadeering of in ruime tempels (pagoden) met borstweringen er omheen; andere weer zijn geplaatst op den top van een heuvel buiten de dorpen. Soms is ook wel een klooster bezet en daaromheen eene palissadeering opge richt. Op enkele posten bestaat de afsluiting alleen in een doornen omheining of een heg van cactus. De bezetting van een post varieert tusschen 20 of 30 tot 100 en meer man naarmate van de gesteldheid van de landstreek en bestaat veelal uit infanterie en cavalerie of bereden infanterie. Plet bereden gedeelte patrouilleert dan gewoonlijk de landstreek af, terwijl de infanterie ach terblijft tot bewaking van den post. De verspreiding van de troepen over het geheele land, zoodanig dat zij al de voornaamste plaatsen steeds snel kunnen bereiken, gepaard aan een goed geregeld stelsel van patrouilleering tusschen de verschillende 1887, Dl. II. 25

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 394