890 manschappen beantwoorden hot vuur met enkele schoten en dan wordt weer alles stil. Niemand heeft eenig letsel bekomen. Van dergelijke gevechten en andere bijzondere gebeurtenissen wordt dadelijk bericht gezonden aan het hoofdkwartier door extra-renboden of door seinen als er heliographische verbinding bestaat. Op deze wijze leeft men voort op een buitenpost in Burma en onver schillig of men hot al dan niet aangenaam vindt, velen zullen geruimen tijd een dergelijk leven moeten leidon. De militaire buitenposten toch zullen moeten blijven bestaan, totdat zij door de algemeene rust in het land niet meer noodig geacht worden of totdat het geheele land zoo veilig is geworden, dat het bestuur in handen kan gegeven worden van de Indische of Burmaanscho politie. Schoeisel voor Inlandsche militairen. Ontegenzeglijk maken de Europeanen in ons leger het beste, het meest verkieslijke element uit. Zooals bekend is, hebben evenwel de be zwaren, aan de werving van Europeanen verbonden, en de groote kosten, die een geheel uit manschappen van dien landaard bestaand leger zoude veroorzaken, onze bestuurderen genoopt in het overheerschte land zolve de beste elementen uit te zoeken, ten einde dat leger te completeeren. Daardoor kwam naast Europeaan en Amboinees de Javaan in onze ge lederen en zeldzaam waren do gevallen, waarin deze niet aan de omtrent hem billijkerwijze gekoesterde verwachtingen beantwoordde. Gedwee, gehoorzaam, voorzien van een meer dan passieven moed, kan de Javaan onder goede leiding tot een goed soldaat gevormd worden. Vragen wij ons echter af, of die vorming nu zoodanig is dat de resultaten zoo be vredigend zijn, als men wenschen kan, dan moet m. i.'t antwoord beslist „neen" luiden. We lozen in 10 van hot Voorschrift tot 't houden van oefeningen bij de infanterie, dat het exercceren, bij het juist nakomen der voorge schreven vormen, een krachtig hulpmiddel is tot aankweeking en bevesti ging van de krijgstucht, en verder, dat de krijgstucht wordt geschaad, indien de juiste uitvoering der verschillende bewegingen te wenschen overlaat. 't Zij mij vergund hier eenige vragen te doen. Heeft een Inlandsch recruut, slechts weinig maanden in dienst, do noodige zelfbeheersching om, met zijn blooie voeten toevallig op een

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 399