403 - 800, 1960 en 1360 M. Onmiddellijk vóór Ketapan-doewa splitst zich de lijn met bogen van 100 M. straal, door een rakenden boog veree- nigd, in de lijnen naar Lamdjamoe en Lambaroe. In het tracé wordt aangetroffen één brug van 15 M. lengte in drie gelijke spanningen, en dus op vier jukken van ijzeren schroefpale,n over de Kroëng Doi. Deze brug is ter breedte van 3 M. bruik baar voor karrentransportde eigenlijke spoorbrug heeft eveneens een breedte van 3 M. b. Ketapan-doewa Lamdjamoe. In het tracé Ketapan-doewa Lamdjamoe wordt slechts één bocht gevonden voorbij Blang, beschreven met een straal van 150 M.; de totale lengte dezer lijn bedraagt 2390 M. De weg sluit aan op den karrenweg tusschen Oleh-leh en den opgeheven post Pakan-Badak, In de nabijheid van Ketapan-doewa wordt een brug gevonden over de Kroëng King, van gelijke constructie als over de Kroëng Doi in het tracé Kota Radja Ketapan-doewa. Over de geheele lengte heeft de lijn het profiel, voorgesteld in fig. 10 van Plaat III. c. Ketapan-doewa Lambaroe. Het tracé Ketapan-doewa—Lambaroe heeft eene totale lengte van 6080 M. en loopt langs de posten Lampeneroet, Lamreng en de wachthuizen te Lamara en Lamsajoeng. In het tracé worden aangetroffen één bocht van 75 M., twee bochten van 150 M., twee van 300 M. en drie van 1000 M. straal. Over het geheele tracé is de baan geschikt voor tramvervoer en rijweg; over een gedeelte van het traject ligt de rijweg lager, doch overigens op dezelfde hoogte als de trambaan. Gedeeltelijk ligt de rijweg aan de binnenzijde, gedeeltelijk aan de buitenzijde van de trambaan met afzonderlijke houten bruggen, waar het tracé dit nood» zakelijk maakte. Bij Ketapan-doewa wordt een brug aangetroffen, ter lengte van 20 H., in vier spanningen op vijf jukken en bij Lampeneroet een brug van 10 M. lengte op drie jukken in twee spanningende eerste ook geschikt voor karrengebruik. De twee bruggen over de zijtakken van de Kroëng Tandjong en die bij Lambaroe zijn alleen geschikt voor tramgebruik. Ze waren oorspronkelijk alle op 10 M. lengte

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 412