404 geprojecteerd, doch die over de Kroëng Tandjong zijn, wegens on voldoend gebleken capaciteit, respectievelijk met 25 en 15 M., die bij Lambaroe met 15 M. verlengd geworden. Verder liggen in de drie tracé's 16 buisduikera ter wijdte van 30, 40 en 60 cM. 42. Tramlijn van Lambaroe over Lampermej naar Lamjong. De totale lengte bedraagt 7800 M. Het tracé sluit aan het tracé Kota Radja Lambaroe aan met een bocht van 75 M. straal; het gaat, na een rechte lijn van 300 M. en een bocht van 150 M. straal te hebben doorloopen, over in een recht stuk van 900 M., vereenigt zich dan door eene kromming, ter lengce van 35 M. en beschreven met een straal van 700 M., met het laatste rechte stuk voor de brug over de Atjeh-rivier en bereikt die brug middels een kromming van 150 H. straal en 50 M. rechte baan. De brug over de Atjeh-rivier heeft eene lengte van 80 H. en telt 11 jukken. Nadat de brug overschreden is, doorloopt het tracé eene strekking van 25 M. en sluit met een bocht van 75 M. straal aan de voortzetting van de lijn naar Tjot-Iri aan. Even vóór de bedoelde aansluiting wordt een tweede brug overschreden ter lengte van 20 M. over een zijtak van de Kali Lingkar, welke beneden de versterking in de Atjeh-rivier valt. Yan af die brug tot Roempit, over eene lengte van 3000 M. komt slechts ééne kromming voor van 700 M. straal. Yoorbij Roempit gaat de rechte baan over in eene kromming van 600 M. straal, doorloopt tot even vóór Boekit- Karang eene rechte lijn van 770 M., gaat dan met een bocht van 100 M. straal over in een recht gedeelte van 1600 M. en bereikt daarmede de versterking Lamjong. In het baanvak Lampermej Tjot-Iri wordt gevonden een brug van 10 M. lengte in twee spanningen over de Kali Ling kar in het baanvak Roempit Boekit-Karang een brug van 15 M. lengte in drie spanningen en eenige ijzeren buisduikers tus- schen Boekit-Karang en Lamjong. Het profiel tusschen Lambaroe en Lamjong is alleen ingericht voor tramgebruik (fig. 10, Plaat III), daar er een weg bestond in de nabijheid, welke voor patrouille- en rijweg bruikbaar is.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 413