407 rnige zijn verhard en geschikt voor karrenweg, de meesten zijn alleen begrind. De in deze wegen gelegen bruggen zijn van eene een voudige houtconstructie op jukken, welke geene bijzondere vermel ding vereischt. Het volgende wordt over de afzonderlijke wegen medegedeeld. Olehleh Pakan-Badak Lamtih. Het tracé van dezen weg is op de meergenoemde kaart van het bezette gebied in Groot-Atjeh aangegeven. De weg heeft eene lengte van 920 M., waarvan 292 M. door de lagune; de ophooging bedraagt aldaar van 1.40 tot 2.25 M. Over eene lengte van 200 M. is de weg ingegraven tot eene diepte van 0.72 M. Met uitzondering van dit ingegraven gedeelte, dat onder eene helling van op loopt, is de weg over zijne geheele lengte horizontaal aangelegd. De kruinsbreedte bedraagt 4 M.; de weg is verhard met koraal steen uit de lagune en begrind. De twee houten bruggen zijn respectievelijk 22 en 28 M. langen 3 M. breed; de jukpalen zijn bekoperd, de landhoofden van met selwerk in gebakken steen. Lamtih Lamdjamoe. Het tracé is op de kaart van het bezette gebied in Groot-Atjeh aangegeven. De weg heeft eene lengte van 1205 M., waarvan 410 M. door de lagune, op sommige plaatsen met eene ophooging van ruim 2 M* Ter lengte van 450 M. is de weg ingegraven, het overige gedeelte is in ophoogiug aangelegd of heeft de hoogte van het terrein behou den. Over de geheele lengte nagenoeg loopt de weg horizontaal. De kruinsbreedte bedraagt 1.50 M., de weg is onverhard en niet begrind. Het eenige kunstwerk is een houten brug, lang 10 M„ in drie span ningen; de palen zijn bekoperd. Deze brug is tot tweemaal toe door de Atjehers verbrand. Djembatan-doewa Blang. Het trace van dezen weg is insgelijks op de hierboven genoemde kaart aangegeven. De lengte bedraagt 1071 M geheel in ophoo- ging; de grootste ophooging nabij de Kroëng Hing bedraagt 2.40

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 416