410 de voorzorgen genomen, welke bij de bruggen in den weg Mandarsah- poetih Lampeneroet werden omschreven. Reeds gedurende den bouw weiden herhaaldelijk de dekplanken van de bruggen gestolen. 46. Telephoonverbindingen. Zooals reeds vermeld werd in het historisch overzicht, werd bij G. B. dd. 31 Januari 1885 H°. 2e machtiging verleend tot den aanleg van een telephoonnet tusschen de bureaux van den Civielen en Militairen Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden, den plaat selijken commandant van Kota Radja, den assistent-resident van Groot-Atjeh en de verschillende posten, uitmakende de nieuwe defensieve linie in Groot-Atjeh. Bij verschillende besluiten werd dit net nog uitgebreid met eene lijn naar het kampement op de landtong te Oleh-leh, met eene lijn naar het militaire kampement te Gedah en werden eerst onlangs de verbindingen geautoriseerd met de woning van den controleur, tevens magistraat van Kota Radja, met de woning van den commandant van het detachement cavalerie te Pakan-Atjeh, met de hoofdwacht in den Kraton, met het Militair Hospitaal te Panteh-Perak en met de woning van den havenmeester te Oleh-leh, terwijl de verbinding met de woning van den assistent-resident werd opgeheven. Boven dien zijn nog verbonden het kampement te Kota-Alam, de kolonels woning te Kesoeh, de woning van den chef van den staf, het bureau van den chef van den staf, de toko van de firma Scherrewitz Co., leverancier van de zoogenaamde kleine vivres, alsmede de stations te Kota Radja en te Oleh-leh. Alle bovengenoemde plaatsen staan in verbinding met het cen- tiaal bureau te Ivota Radja, waartoe eene uitbouwing werd gemaakt aan het bureau van den gewestelijken staf. De steunpunten van de lijn bestaan uit kajoe kasau stijlen en jukken of ramen; in den Kraton zijn op de in het oog vallende plaatsen houten palen en jukken gebezigd. De palen staan 1 M. in den grond en op een maximum afstand van 60 M. Het staaldraad voor de lijn is overgenomen van de telephoon-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 419