416 niet genoeg ruimte gewonnenna dit openen tocli bedraagt de af stand tusschen de gelederen slechts 1.78 M. en nu behoeft men niet groot te zijn om dan bij het liggen met zijn neus tegen de schoenzolen van zijn voorman te komen of tegen de kolf van een geweer, zonder nog rekening te houden met den helmhoed. Bovendien zit men in den weg met de punt der bajonet van het eigen geweer, dat immers eene lengte heeft van 1. 832 M. .Maar ook hier zouden we de ge lederen voorwaarts willen openen door het voorste gelid 3 passen voorwaarts te laten gaan, wordt een afstand van 2. 45 M. en dus vol doende ruimte verkregen. Yolgens het Nederlandsche reglement wordt de afstand bij het liggen 3. 38 M.; dit dunkt ons te groot. Tweede artikel. Bij de uitvoering der vuren in deze afdeeling bestaat weer ver schil met die in de tweede afdeeling; daar toch moeten de geweren geladen zijn en wordt op het commando„Vaardig" alleen vaar dig gemaakt, terwijl in dit artikel op dat commando zoo noodig ook de geweren geladen vVorden. Dit is zeker wel zoo eenvoudig. Wat vroeger gezegd is omtrent het gebruik maken van losse patronen, geldt ook hier; wil men van de oefening in de vuren uitkomsten verwachten, dan moeten ze minstens eenige malen met losse patronen herhaald worden. Het gelederenvuur, dat bij de achterlaadgeweren geen reden van bestaan heeft, is vervallen. Er zijn dus twee soorten van vuur salvovuur en snelvuur. Het woord snelvuurwaarvoor gelukkig reeds een ander commando is aangenomen, zouden we liever in het geheel niet gebruiken, omdat er onwillekeurig aan verbonden wordt het denkbeeld van zoo snel mogelijk te vuren, en het daardoor veelal ontaardt in een doelloos vuren zonder richten. In het Duitsch heeft men er eene betere uitdrukking voorin Einzelnfeuer Dit wordt gewoonlijk weergegeven door individueel vuurmaar beter is het misschien daarvoor zelfstandig vuur te gebruiken. De vuren zouden dan onderscheiden kunnen worden in vuur op com- „mandoen zelfstandig vuur", het eerste af te geven op de nu voor salvovuur voorgeschreven commando's en het tweede op het enkele com mando: „Vuren".

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 425