417 Bij het tirailleeren kan hetzelfde onderscheid aangenomen worden. Dat doel en vizier steeds genoemd moeten worden, is een nuttig voorschrift. Doelmatig ware het ook voor te schrijven, dat bij deze oefening de gelederen bij afwisseling het voorste en achterste zullen zijn. Derde artikel. Dat de richting in den regel rechts genomen en in dat geval niet ge commandeerd wordt, is in overeenstemming met den geest van het re glement; was het in de voorgaande afdeelingen noodig de recruten te oefenen in het onderhouden van de richting zoowel rechts als links en, door het afwisselend benoemen van den guide, hen oplettend te maken, het is goed hen nu aan de standvastige richting te gewennen. Op welke wijze het achterste gelid bij den frontmarsch met loop pas dubbelen afstand van het voorste moet krijgen, geeft het regle ment niet aan, evenmin als het tot gelederen-afstand opsluiten. Men zegge niet: „dit is eenvoudig genoeg", een exercitiereglement moet in dergelijke zaken niets overlaten aan de willekeur der onderwijzers. De uitvoering van het verdubbelen der rotten wordt in 133 niet duidelijk en volledig genoeg omschreven. Vroeger werd, buiten het reglement om, het verdubbelen der rotten van de plaats veelal in vier bewegingen onderwezen, nl. 1 pas voor- (achter-) waarts en 1 pas rechts (links) beide in twee bewegingen. In de regelmaat, hierdoor verkre gen, ligt wezenlijk veel goeds; zonder die leerwijze ziet men veelal eene slechte uitvoering, zelfs bij overigens geoefende manschappen. In verband met 18 van den Gf. v. h. O. mag men zich evenwel der gelijke vrijheid in het onderricht niet veroorlovendaarom ware het ge- weuscht rekening te houden met de ondervinding en de uitvoering in bijzonderheden aan te geven. De evene nummers moeten 80 cM. voor- of achterwaarts uittre den en 65 cM. rechts of links aaugaan, indien ten minste aange nomen wordt wat niet voorgeschreven is dat de afstand tusschen de verdubbelde gelederen gelijk is aan gelederen-afstand. De uit voering van het eerste commando van 133 kan nu worden vast gesteld als volgt

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 426