418 „De evene nummers van het t'c"h°'t,^e gelid plaatsen zich a™°jlr „den nevenman, die het naastvoorgaand oneven nummer heeft dus „2 a^°°c'r 1, 4 aa°°rr 3, enz.daartoe zetten zij den linkervoet 80 „cM. a)°°)r waarts, trekken den rechtervoet bijplaatsen den rechter- „of linkervoet 65 cM. rechts of links zijwaarts naarmate de man, ™°ar „wien zij moeten komen te staan, zich rechts of links van hen be- „vindt en trekken den linker- of rechtervoet bij de guides stellen „zich in de richting van het nieuwe voorste gelid. Bij een oneven „aantal rotten geldt het laatste ook voor den man uit het voorste „gelid van het rot, dat niet verdubbeld wordt." Bij het herstellen in front 134) verrichten de evene nummers het omgekeerde. De guides en de hiervoren genoemde man richten zich weer op het voorste gelid. De nieuwe bepaling omtrent het afzetten der geweren bij het naar beide zijden front maken is niet duidelijkhet „200 noodigzal waarschijnlijk beteekenenindien de geweren over gedragen worden. Geschiedt dat afzetten zonder verder commando? Na het herstellen in één front staat de onderwijzer altijd achter de klasse, beter ware het dit om te keeren 137). Wil men uit de flank afmarcheeren, indien naar beide zijden front gemaakt is, zoo moet er eerst in één front hersteld worden, omdat het commando voor dien afmarsch ontbreekt. Uit de waarschuwingscommando's van de 138 en 139 kan „de" wegvallen. Bij 139 moet de buitenschouder voorgebracht worden. In 140 is zeer juist voorgeschreven, dat de wending eerst uitge voerd moet worden en daarna eerst de gelederen verdubbeldfeitelijk is het dus een verdubbelen uit den flankmarsch op twee gelederen. Gaarne hadden we ook in het reglement opgenomen gezien het afmarcheeren met verdubbelde rotten van eene colonne, die op twee gelederen uit de flank staat; nu kunnen de rotten eerst verdubbeld worden, wanneer de colonne reeds in beweging is. Het opne men van bepalingen voor den opmarsch uit den flankmarsch met verdubbelde rotten 142) is nieuw; er mag evenwel getwijfeld worden of de wijze, waarop die beweging moet geschieden, niet aan leiding tot verwarring zal geven. De ondervinding heeft geleerd,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 427