422 enkelen tirailleur, om den groepcommandant soms slechts een korporaal een weinig te ontlasten. De eenvoudige en weinige bewegingsvormen, welke in het voor schrift voorkomen, verhoogen de waarde daarvan ten zeerste. Bij het gevecht moeten kunstige, ingewikkelde en velerlei bewegingen ver meden wordenhoe eenvoudiger de aanvoering en leiding plaats heeft, des te minder gevaar zal er bestaan voor verwarring of uit de hand raken der troepen en des te grooter zullen de kansen zijn op gun stige uitkomsten. Ook het vervangen der vreemde commando's door goede Neder- landsche moet geprezen worden. Voor attaqueerendat is blijven bestaan, zal misschien moeielijk een Nederlandsch woord kunnen ge vonden worden, dat als commando voldoet; „aanvallen" kan niet met zulk een nadruk uitgeroepen worden. Voor soutienkan zeer goed „ondersteuningsgroep" gebezigd worden, zonder dat men beschuldigd zal worden van te vergedreven purisme. Algemeene bepalingen. De aanvang van 169 is niet duidelijk; er wordt gesproken over tusschenruimten, alsof hiervan soorten bestaan, terwijl niet juist is aangegeven bij welke opstelling de tusscheuruimte vergroot kan wor den. Welke opstelling, die op één gelid of die op twee gelederen, heeft verhooging van vuuruitwerking, enz. ten doel? Korter en eenvoudiger komt ons het volgende voor: 169. Bij het tirailleeren worden de recruten opgesteld in af- „deelingen, 8 tot 16 man sterk en groepen geheeten, op twee „gelederen of op één gelid, met de voor de gesloten orde bepaalde „tusschenruimte welke in het laatste geval echter tot op één pas kan „worden vergroot. De groep op twee gelederen heet gesloten, die op „èén gelid verspreid. „Het doel van het tirailleeren is verhooging der uitwerking van „eigen vuur en vermindering der verliezen door het vijandelijketer- wijl een ruimer gebruik van het terrein en gemakkelijker beweging „verkregen wordt". In §172 wordt reeds gehandeld over eene sectieniettegenstaande die benaming in de U.S. onbekend isbeter is het daarom de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 431