425 groep links (rechts) en de volgende rechts (links) te doen opmar- cheeren, zal het doel spoediger bereikt worden. Bij 203 zal de groep, waarop de beweging geschiedt, toch ook op hare plaats moeten zjjn, voordat aan het commando „halt" ge volg gegeven kan wordenbevond zich de sectie oorspronkelijk uit de flank, dan zal het dus niet altijd onmiddellijkkunnen gebeuren. De ruimte tusschen de groepen bedraagt nooit minder dan acht passen en die tusschen de manschappen in de groep nooit minder dan 10 cM., van verminderen of verkleinen dier tussehenruimten kan dus geene sprake zijn, maar wel van het herstellen daarvan, indien zij vergroot zijn. Zoowel bij 205 als bij 187 moet het hoofd dus luidenTussehenruimten vergrooten en herstellen In verband met 169 kan dan de eerste alinea van 187 ver vallen. Wel moet bij de 187 en 188 aangeteekend worden dat het vergrooten der tussehenruimten plaats heeft op het commando: „Links rechtsopenenen het herstellen daarvan op het commando: „Rechts {links) sluiten De directieverandering van eene in groepen opgeloste sectie 208) heeft op omslachtige wijze plaats. Yan beide groepen moet de man aan de spil in de nieuwe richting gesteld worden; maar door wien? De S. C'., die natuurlijk moet weten, welke verande ring aan de richting der linie gegeven moet worden, kan den spil man aan de spilgroep in de gewilde richting plaatsenbij de andere groep is dit echter niet zoo eenvoudig, de commandant daarvan kan de nieuwe richting alleen kennen, wanneer de eerste groep die in genomen heeft, want aanwijzingen van den S. C'. zullen zelden dui delijk en uitvoerig genoeg kunnen zijn om het daarop geheel te kunnen laten aankomen eene aanduiding van het aantal graden, als in 207, zal door verscheidene G. O. (sergeanten en korporaals) niet begrepen worden. Om dus de directieveran dering te bespoe digen, zal de S. C'. ook bij de tweede groep de nieuwe richting zelf moeten aangeven. Is de frontverandering zoover gevorderd, dan staat deze groep schuins achter de eerste en moet door een schuinschen marsch op hare plaats gebracht worden. Zou het niet eenvoudiger zijn, om de groep van den omzwen-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 434