428 wordt het oude voorschrift (blz. 9 Tirailleurschool) beter geacht vooral voor recruten omdat daarbij bepaald werd, dat de tirailleurs verplaatst zullen worden. Natuurlijk moet dit ruim opgevat worden en niet in kleingeestigheid ontaardeu. De bevoegdheid, iD 226 aan den Gr. C®. toegekend, zal niet dan in zeer dringende gevallen mogen gelden; de S C®., de verantwoor delijke persoon, zal immers bij den last tot verspreiden wel reke ning gehouden hebben met het terrein, en zoo hem dit noodzakelijk voorkomt ingevolge 204 de groepen achtereenvolgens kunnen doen verspreiden. Er ontstaat dus licht botsing tusschen den S. C'. en den G. O-, want de eerstgenoemde vordert opvolging van zijne be velen, vooral wanneer hij zich met het inzicht van den G. C®. om trent de terreingesteldheid niet vereenigen kan. "Wanneer de 185, 199, 202 en 227 in verband met elkander beschouwd worden, blijkt daaruit duidelijk de tegenstrijdigheid in de voorschriften omtrent het verspreiden. In de volgende tabel worden de verschillen nader aangetoond. 199. Om eensec tie te doen versprei den, zal zij vooraf in gesloten groepen wor den opgelost dus of ze zich in front dan wel uit de flank bevindt, hetzij ze marcheert, hetzij ze stilstaat. 185. Eeneop één gelid uit de flank staande of marchee- rende groep wordt verspreid door een linkschen of recht- schen opmarsch. 202. Marcheert de sectie uit de flank op één gelid van eene sectie in die formatie staande, wordt in het geheele reglement geen gewag gemaakt dan moeten eerst de gelederen her steld, daarna in gesloten groepen links of rechts 227. Eene uit de flank marcheerende sectie kan ook worden verspreid zonder voor af in afgesloten groe pen te zijn opgelost. 227. Eene uit de flank marcheerende sectie kan ook worden verspreid zonder voor af in gesloten groepen te zijn opgelost. Hoe dit geschiedt, wordt in het midden gelaten, behoudens verwijzing naar 185.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 437