36 bevat slechts algemeene regels voor het bivakkeeren van troepen. In de waar dan ook van de cavalerie gesproken wordt, wordt verwezen naar do desbetreffende voorschriften, wat aangaat het af stijgen der ruiters, het bevestigen der paarden en het opbergen van het harnachement en de wapens. Of die voorschriften thans nog in allen deele voldoende zijn, zal latex- blijken voorloopig zij hier vermeld, dat er twee regiments-circulaires omtrent het bivakkeeren bestaan; ééne van 31 December 18G6 en ééne van 28 Augustus 1869 N°. 525; daarenboven is er eene regi- ments-order van 20 Januari 1879 N°. 26. De laatste circulaire over het bivakkeeren is dus thans 18, zegge achttien jaren geleden uitgekomen. Wel komt in even aangehaalde regiments-order van 1879 de alinea voor: „de voor het gebruik van die nieuwe midde len noodig geworden wijzigingen in het voorschrift op het bivak keeren (regts.-circulaire dd. 28 Augustus 1869 N°. 525) zullen „te zijner tijd worden uitgevaardigd"; wel worden in deze regiments order regelen aangegeven om de nieuwe bivakkeermiddelen mede te voeren, doch het ware oogenblik tot het uitvaardigen der sinds 1866 noodig geworden tvijzigingen schijnt nog niet te zijn aangebroken. In het „voorschrift op den velddienst" luidt 81 als volgt: „De cavalerie bivakkeert meestal in open colonne. Een enkel eska- „dron bivakkeert in linie (fig. 9) of wel in colonne met halve eska drons; detachementen cavalerie kunnen in carré bivakkeeren. „Bij de cavalerie worden de paarden bevestigd aan de fourage- „strikken, die gespannen-worden tusschen boomen of anderszins of bij „gebreke daarvan aan piketpalen ter hoogte van H M., welke plaatselijk „worden gekapt. Bestaat hiertoe geen gelegenheid, dan geschiedt „het door piketpalen, longes en kluistermiddelen." In 85, 2° alinea, wordt verwezen naar bijlage 4, ten opzichte van de uitgebreidheid van het bivak. 93 luidt: „De cavalerie handelt als de infanterie. Wat betreft het „afstijgen der ruiters, het bevestigen der paarden en het opbergen van „het harnachement, wordt gehandeld overeenkomstig de voorschriften. „In gewone gevallen worden twee man per peloton als stalwacht „aangewezen." Waarom moet een enkel eskadron in linie bivakkeeren 81)? Uit

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 45