37 de zinsnede „of wel in colonne met halve eskadrons" moet men opmaken, dat de liniestelling do eerste is, waartoe men moet over gaan, en men de halve eskadronscolonne kiest als men de linie stelling niet kan aannemen. Eu toch is de opstelling in halve eska drons beter, omdat het front niet zoo groot wordt. Een eskadron, in linie bivakkeerende, beslaat oen veel te groot front, hetgeen het nemen van verschillende maatregelen bemoeilijkt, vooral als met de piketpalen en kluisters gebivakkeerd wordt. Er wordt verwezen naar fig. 9, ook naar bijl. 4. Wij zullen daarom eens nagaan, hoe het met de afstanden, aldaar aangegeven, gesteld is. Men moot de paarden bij het bivakkeeren zoodanig bevestigen, dat zij niet bij elkander kunnen komen om te vechten on to slaan, hetgeen aanleiding geeft tot losraken, ongelukken en verwarring en daaren boven door het geschreeuw der paarden tot de ontdekking van het bivak. Ik veronderstel nu, dat er gebivakkeerd zal worden aan de door ieder man medegevoerde piketpalen. De tegenwoordige longe voor veldgebruik is lang 2.10 M.wil men do paarden nu zóódanig vastmaken, dat zij niet bij elkander kunnen komen, dan moet men de piketpalen zeer vor van elkander in den grond slaan, en wel 2 x de lengte der longe -j- 2 X eene paarden- lengte of 2 X 2.10 M. -j- 2 x 2.25 M. 8.70 M. Strekken nu de paar den de longes, met de achterhanden naar elkaar toegekeerd, dan staan zij nog ongeveer tegen elkander aan en kunnen elkander raken. Dit nu moet zooveel mogelijk vermeden worden, ten minste bij deze wijze van bevestigen; omdat de paarden met den halsband en de lange longe te vrij zijn. De sterkte van het eskadron is in bijl. 4 gesteld op 120 paarden, dus 60 in het front; en hiervoor is bij het bivakkeeren een front breedte aangegeven van 90 M. De zooeven berekende afstand tus- schen twee piketpalen is 8.70 M. of llf pas. Nemen wij nu maar eens aan, dat we de piketpalen op 10 pas ouderlingen afstand inslaan, dan krijgt men eene frontbreedte van 59 x 10 590 pas of 442.50 M.dus vrij wat meer dan 90 M. (bijl. 4, 2° kolom). Met 5 pas tusschenruimte zou men reeds 221.25 M. front hebben, en aan de piketpalen kan men de paarden niet zoo dicht bij elkander zetten. Aan de fouragestrikken tusschen boomen gespannen kunnen de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 46