EENE NIEUWE LANDTORPEDO. (met eene schets.) De ophef, in verschillende buitenlandsche tijdschriften van de door den Oostenrijkschen officier Zubovitz uitgevonden landtorpedo ge maakt, gaf schrijver dezes aanleiding eene poging te wagen om een soortgelijk vernielingswerktuig te ontwerpen. Hij stelde zich hierbij de volgende eischen: de torpedo moet ontploffen, indien er iemand overheen loopt; h. de torpedo moet inactief gesteld kunnen worden, zoodat men er in dit geval gerust over kan loopen zonder haar tot ontploffing te brengen c. zij moet op elk gewenscht oogenblik door bediening op een afstand kunnen worden ontstoken. De ontworpen inrichting bestaat uit 2 deelen 1eene doos, te vullen met buskruit of eenige andere ontplofbare stof (ladingdoos) 2. eene doos, waarin het mechaniek is geplaatst. Beschrijving der onderdeelen. (zie figuur). 1. De ladingdoos is van blik of zink en heeft den vorm van een rechthoekig parallelopipedum. Aan de onderzijde is eene laadopening, die gesloten wordt door een houten klos, welke in pek is gekookt en eene uitholling aan den benedenrand heeft, welke na de plaatsing van dezen klos met pek gedicht wordt. Om het uitvallen van dien klos te voorkomen, wordt hij met eene metalen plaat aan de onder zijde vastgezet. Het aanbrengen van de laadopening aan de onderzijde in plaats van aan de bovenzijde heeft het voordeel, dat er bij plaatsing in vochtigen grond geen water kan indringen, al is de doos aan de onder-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 472