467 Deze proeven dienden in de eerste plaats om na te gaan, of de inrichting aan de gestelde eischen voldeed en vervolgens om te on derzoeken, of de torpedo onder verschillende omstandigheden eene goe de werking verzekerde. De uitvoerige beschrijving van al deze proeven wordt hier achter wege gelaten. Genoeg zij het te vermelden dat het resultaat aan de verwachting beantwoordde, zoodat dan ook de torpedo beschouwd kan worden als aan de eischen te hebben voldaan. Enkele proe ven omtrent de meest doelmatige ontsteking, bij gebruik van ladingen van dynamiet en springgelatine instede van buskruit, worden nog bij de Genietroepen genomen. Algemeene opmerkingen naar aanleiding der genomen proeven. Uit de proefnemingen bleek dat, als de torpedo inactief staat, men er gerust overheen kan loopen en rijden zonder gevaar voor ontplof fing, doch indien er een zware last overheen gevaren is, zal de tor pedo niet meer tot ontploffing gebracht worden als zij daarna actief gesteld wordt en er iemand overheen loopt. Lichte voertuigen kunnen er echter over passeeren, zonder dat zich dit inconvenient voordoet, doch dan mag de drukking por wiel niet meer bedragen dan 200 KG. De torpedo is er echter ook niet op berekend, om als zij in actief staat, er zwaar beladen voertuigen over te laten gaan, en dit is mijns inziens ook onnoodig. Men zal de torpedo's toch gebruiken om een terreinstrook onveilig te maken en slechts in enkele gevallen zal men de torpedo op een afstand geheel naar wensch willen bedie nen, b. v. bij eene brug om deze slechts op het laatste oogenblik te vernielen, en dan is het voldoende, indien enkele personen zich zon der gevaar er overheen kunnen bewegen; terwijl zelfs als er zwaar beladen voertuigen over een inactief gestelde torpedo gaan, deze al tijd nog actief te stellen en op commando te ontsteken is. Het bovengenoemde inconveniënt mag dus als geen nadeel worden aangemerkt. "VVenscht men dat er ook zware voertuigen over een inactief gestelde torpedo kunnen gaan, zonder dat zij er voor hare latere werking nadeel van ondervindt, dan behoeft men alleen de ver schillende onderdeelen van zwaarder afmetingen te nemen. Mijns inziens is dit onnoodig; want de torpedo krijgt grooter gewicht en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 476