469 nadat er in den inactieven stand zware lasten overheen gegaan zijn, ook nog wèl tot ontploffing gebracht wordt als er iemand overheen loopt en zij actief gesteld is. Proeven daaromtrent genomen, zijn mij onbekend, maar in de gevallen waarin de torpedo Zubovitz te ge bruiken en bij de proeven gebruikt is, is de bovenbeschreven torpedo evengoed aan te wenden. Zij voldoet zeker aan geen mindere eischen, terwijl de slag veer nooit gespannen is, daar dit eerst op het oogenblik, dat de torpedo ontploft, geschiedt. Dit is een groot voordeel; mis schien bezit de torpedo Zubovitz dit ook, doch bekend is het niet. De torpedo van majoor Pfund heeft echter dit voordeel niet, daar wordt de slagveer bij het actief stellen dadelijk gespannenhetgeen de werking van die veer wel zal verminderen als zij langen tijd zoo geplaatst blijft, zonder dat de torpedo tot ontploffing gebracht wordt, wat dus weigeringen kan veroorzaken, daar de slagveer, na langen tijd gespannen geweest te zijn, misschien geen kracht genoeg heeft om de patroon te doen afgaan. Bovendien schijnt deze torpedo onge schikt om in den grond geplaatst te worden. De inrichting wijst dit reeds aan, maar in de beschrijving wordt ook alleen gesproken van ontsteking met een touw, dat men over een weg spant of aan het wiel van een dwars over den weg geplaatsten wagen verbindt, terwijl de torpedo achter een muur geplaatst of aan den wagen zelf verbonden is, enz., doch van plaatsing in den grond is geen sprake. Waar die torpedo dus te gebruiken is, is de hierboven beschrevene eveneens te benutten, daar men dat touw aan den draad, die dient om de torpedo op commando te ontsteken, bevestigen kan, terwijl zij bovendien ook voor plaatsing onder den grond geschikt is. De hierboven beschreven inrichting bevat dus vele voordeelen boven die van majoor Pfund en heeft dat boven de torpedo Zubovitz voor, dat keuring voor het in gebruik stellen mogelijk en het vervoer minder gevaarlijk is, terwijl er misschien nog meer voordeelen aan de beschreven torpedo boven die van Zubovitz verbonden zijn, die echter niet zijn na te gaan door de geheimhouding van de uitvinding van Zubovitz. Ambarawa, October 1887. T. C. Proper, 1° luitenant der Genie,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 478