488 terwijl het ook van gunstigen invloed zoude zijn, om, bij overlijden, de voor den man gespaarde gelden, aan de daarop rechthebbende erfgenamen uit te betalen; betgeen, als zijnde die gelden privaat eigendom, toch niet meer dan billijk zoude zijn. Ook zoude een stelsel van werven als dit veel kunnen bijdragen, om den militairen stand in bet oog der natie te releveeren. Yele redenen, die altijd tegen het in dienst treden voor Oost-Indië hebben bestaan, zouden daardoor weggenomen worden, en de afkeer, bij het goede deel der natie langzamerhand door de hooge opvoering der handgelden ontstaan, afnemen. Eene werving, waardoor een beter gehalte van soldaten verkregen wordt, moet door den beteren gezondheidstoestand ook een gunstigen invloed op de uitgaven hebbenoverledenen en afgekeurden voor den dienst moeten toeli wederom aangevuld worden; hoe minder nu dit getal bedraagt, des te minder zullen de onkosten der werving zijn. Ik heb vermeend deze gedachte tot bevordering der werving hier te lande te mogen mededeelen, omdat ik vermeen dat dit het minst kost bare stelsel van werven zoude worden, waarbij tevens het gehalte der aan te werven recruten zoude kunnen verbeterenen dat als gevolg van dit spaarfonds, het toeleggen van gagementen, onderstandsgelden en gra tificatiën, hoewel uit te betalen aan de daarop rechthebbenden, zoude ver minderen, naarmate het gehalte der recruten zoude verbeteren." Statistiek van het Militair huis van arrest te Semccrang. Van zeer geachte zijde ontving de redactie eene graphische voorstelling betrekkelijk de gestraften, die gedurende de jaren 1870 t/m. 1886 in het Militair huis van arrest te Semarang zijn aangekomen de figuur is in de hij deze aflevering behoorende plaat opgenomen. Als alle graphische voorstellingen spreekt zij voor zich zelve wij voegen er slechts aan toe dat het verschil der totaal cijfers en die der met de tentie gestraften, het cijfer der met gevangenis gestraften voorstelt. De voorstelling doet ons zien dat het Indische leger, ondanks de sedert 1870 niet onbelangrijk toegenomen sterkte, in dit opzicht niet is achteruit gegaan, met uitzondering der ongunstige periode 1876 80, die uit het destijds minder goedo gehalte, tengevolge der toelating in vorige jaren van weinig gewenschte elementen, kan worden verklaard. In 1886 is het aantal aangekomen gestraften minder dan in eenigjaav te voren. Moge het zoo voortgaan.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 497