499 gebrek aan veilig terrein niet te denkenen ware men verder voort- gerukt, dan zouden ongetwijfeld groote verliezen geleden zijn. Thans bepaalde zich het verlies, voor zoover blijkt, tot een gesneuvelden Japanees en drie of vier gekwetsten. Tegen den middag bleek ook deze tocht, aan welken Coen in persoon deelnam, mislukt te zijn en scheepte men zich weder in. Met ietwat meer activiteit en moed hadden de Bandaneezen, zooal niet het geheele, dan toch een groot gedeelte van Coen's leger, het geen zich op een uiterst ongunstig terrein gewaagd had, kunnen vernietigen. Maar' zij, die zeker slecht aangevoerd werden, bepaalden zich tot het lossen van eenige schoten op de machtelooze Hollandsche soldaten en tot uitjouwen van de aftrekkenden. De mislukking van dezen tocht maakte de Bandaneezen zoo overmoedig, dat zij hunne in veiligheid gebrachte vrouwen en kinderen grootendeels naar de negorij Lontoor terugbrachten. Aan de Nederlaudsche" zijde veroorzaakte die mislukking daarentegen veel onwil en ontmoediging. In den morgen van den 9en Maart liet Coen, vergezeld van 21 tinggang's, zich rondom het eiland Lontoor roeien ten einde dat land, zoo goed mogelijk, zelf op te nemen. Intusschen raadpleegde Houtman op zijnen last met de aanvoerders der troepen over de geschikste wijze om het eiland te veroveren. Tegen den middag kwam Coen aan boord van zijn schip terug en berichtte hem Houtman den uitslag der beraadslagingen, welke uitslag zoo weinig in den smaak van Coen vieldat hij onmiddellijk weder een krijgsraad belegde. „In volle vergadering (heeft hij) de flaeuwicheyt van veele seer hart „bestraft endé geproponeert, hoe veel de Gteneraele Comp. aen de „conqueste van Banda gelegen is ende wat grote ende excessive „oncosten ende lasten de Comp. so lange jaeren alhier gedraegen „heeft, dat derhalveu niet eers genoech soude wesen, dewyle nu, „Godt loff, een groote macht by malckanderen hebben, alle preparatien „gereet ende daertoe expres hier gecomen syn, dat men de saeck „hierby soude laten berusten ende met schande vertrecken. Over- „sulcx versoeckt syn Ed. van de vrunden, alhier vergadert synde, „goet raedt, hoe het best aenlegghen sullen, recommandeert en be-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 508