41 vesiigd. Deze lus dient om het verschuiven der longe langs de fouragestrikken te voorkomen. Het aan elkander binden der fourage- strikken geschiedt door de cavaleristen, die elkander de einden toewerpen (galeisteek). Zoodra de strikken gespannen zijn, worden de paarden vastgezet en op het commando daartoe afgezadeld. De zadels worden op 18 pas achter de paarden (van het hoofd van het paard af gerekend) gericht op den grond gelegd met de linkerzijde van den zadel naar het paard toegekeerd. Bij droog weder en wanneer het te voorzien is, dat men niet onverwacht zal behoeven op te zadelen, worden de dekens geheel ontvouwen uitgespreid. Bij regen vouwt men de deken nog eens dubbel en bergt ze onder den zadel tusschen de stegen. Daarna wordt afgestangd, hetgeen echter niet vóór het commando geschiedt. Hierbij valt op te merken, dat bij het betrekken van een bivak de paarden altijd het laatst moeten worden afgestangd, terwijl het opstangen altijd het eerst moet geschieden als het bivak wordt opgebroken. Een gezadeld paard zonder stang is niets, terwijl men met een opgestangd paard zonder zadel in tijd van nood zich nog red den kan. In 1797 onderscheidde zich de Oostenrijksche ruiterij bij Mantua. Het leger lag in de nabijheid van de citadel, toen Napoleon, de Oostenrijkers willende insluiten, tot den aanval besloot. Het gelukte Massena hen in den morgen van den 14™ September mot zijne divisie te overvallen en hij was reeds tot in het kamp doorgedrongen, toen eensklaps de Oostenrijksche ruiters, die juist hunne paarden drenkten, in galop terugkeerden, en, zooals zij in haast op de ongezadelde paarden gesprongen waren, den vijand aanvielen en versloegen. Het hoofdstel wordt gelegd naast den zadel met het kopstuk ter hoogte van den achterlopel, de stang naar achteren. De wapens worden nu afgedaan en naast het hoofdstel op den grond gelegd, met het gevest van de sabel en de kolf van de karabijn naar het paard toegekeerd. Ook kan de sabel in den grond gestoken en de karabijn er tegen aan gezet worden, wanneer de grond daartoe week genoeg is.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 50