518 hunner afdeeling geplaatst, dan kunnen zij die overzien en daardoor het best de orde handhaven. Overwegende voordeelen verbonden aan de reglementaire plaatsing bestaan alleen bij den bajonetaanval, waar de aanvoerders wel eens het voorbeeld moeten geven, maar beter zou bet dan ook zijn, dat zij ook in bataille midden voor hunne afdeeling den aanval leidden. Ook hierbij is echter voor de plaatsing achter de sectie te zeggen, dat de commandant dan beter zoo noodig tot den aanval kan opdrijven en het teruggaan of twijfelen verhinderen. Bij de normale opstelling op vier pas achter het midden der sectie, kan evenwel bepaald worden, dat bij den stormaanval de S.-Cn. zich er voor begeven. In gesloten colonne, waar de afstand tusschen de afdeelingen slechts 2.8 M. bedraagt, moet de normale opstelling tot drie pas verminderd worden. Bij parades en wapenschouwingen kunnen de S.-C11., evenals nu reeds de C.-C'., eene andere plaats krijgen en wel midden voor hunne sectie. Behalve de vuren zijn er nog gevallen, dat het stellig noodig is, en weer andere, dat het nuttig kan zijn, de afdeelingen bij hare namen te noemen (slot van 9). Noodig is het b. v. bij het opvol gend opmarcheeren met pelotons, bedoeld in 28de commandant der voorste sectie, tevens pelotonscommandant zijnde, zal het com mando uit de R.-S., 66, moeten doen voorafgaan door de waarschuwing Voorste pelotonanders kan de tweede sectie niet weten, dat dit commando ook voor haar bestemd is. Onjuist is het, dat de A.-O. in alle andere gevallen slechts het W.-C°.Peloton of Sectie bezigen, dit komt alleen voor bij het halthouden en bij de wending rechtsomkeert (zie R.-S.), tenzij de commando's uit de C.-S. niet behoeven overeen te stemmen met die uit de R.-S. Door 10 en de daarmede overeenkomende 7 van de B.-S. is gelukkig een einde gemaakt aan eene verkeerde gewoontewij be doelen de onoordeelkundige indeeliug van het officiers- en minder kader, meestentijds immers werd dit anciënniteits-gewijze ingedeeld. Bij de bataljonsoefeningen komt het ondoelmatige daarvan vooral sterk uit, de kapiteins commandeerden vaak hunne eigen compagnie

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 527