519 niet, Inlandsche korporaals werden als guide gesteld bij secliën,. ge vormd uit Europeesche manschappen, enz. Die gewoonte was zoo ingeworteld,' dat het weieens kwalijk genomen werd en men zich verongelijkt achtte, indien eene meer redelijke indeeling gevolgd werd. Ook de indeeling der manschappen was al even strijdig met het gezond verstandhoe dikwijls gebeurde het dat manschappen van verschillenden landaard in eene sectie vereenigd werden. Aan die onpractische handelingen, welke echter niet op rekening van het vroegere reglement gesteld mogen worden, is nu voorgoed een einde gemaakt. Nog eene andere verbetering bevat 10, nl. het verwijzen naar de R..-S. voor de plaatsing der manschappen in de sectie, er was toch omtrent de ruimte tusschen de manschappen in het gelid alleen voor geschreven, dat ze niet te gering mocht zijn om de beweging niet te belemmeren. Welke sectie moet beschouwd werden te ontbreken, indien de oefening met slechts drie sectiën plaats heeft 11), de derde of de linker achtersteBij verschillende formatieveranderiDgen is het noodig dit te weten; of heeft de C.-C'. de vrijheid dit naar ver kiezing te regelen? Eerste Afdeeling. Moeten bij de richtingen 18) de S.-O. altijd voor- (achter-) komen? vroeger had dit alleen plaats, wanneer de C.-C'. het noodig oordeelde. De richting naar het midden is vervangen door een flankmarsch 19), die veel langer duurt, minstens het dubbele van den tijd; het voordeel van deze wijziging is niet duidelijk. Indien er een uiterste guide in het achterste gelid is, zal het vol doende zijn, dat alleen deze zich tot het openen der gelederen 20) achteruit begeeftde voorste guide is dan overbodig. Dat de guides medevuren 21) is zeer goed, daardoor worden hunne geweren niet aan het gevecht onttrokkende A.-C'1., onder steund door het kader van het opsluitend gelid, kunnen voldoende waken voor de orde en voor het nakomen der voorschriften.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 528