527 op het midden, b. v. uit de sectiecoloune. Wij wenschten dus het yolgende stel van colonnes: 1°. open en gesloten sectiecolonnes 2°. colonnes met twee sectiën-front op halven afstand en gesloten. Daar voor de marschcolonne uitsluitend gebruik gemaakt moet worden van den flankmarsch, zijn de open en gesloten colonnes beide bestemd voor het gevechtsveld. De tactiek leert echter, dat de gesloten colonne het meest geschikt is voor gevechtscolonnedit is gegrond op eene zeer werkdadige vuuruitwerking, zoowel van de Infanterie als van de Veldartillerie des vijands. In onze oorlogen tegen een Inlandschen vijand is de uitwerking van het vijandelijk infanterievuur evenwel niet zoo groot, terwijl hij in het geheel niet van Veldartillerie voorzien is tegenover hem kan dus eenige meerdere vrijheid behouden worden. Tegenover eene vijan' delijke macht op Europeesche leest geschoeid, zouden wij waarschijnlijk wel spoedig tot het inzicht komen, dat die opstelling de beste is, welke de minste diepte heeft, dus de linieopstelling en waar deze door den aard van het terrein of door de mindere beweegbaarheid niet aangenomen kan worden, de gesloten colonne met pelotonsfront. Wanneer ook hiervan het front te breed zou zij n, moest eerst overgegaan worden tot de gesloten sectiecolonne. In hoofdzaak zal de open colonne dus gebruikt worden voor be wegingen op het gevechtsveld maar buiten het vijandelijk vuur. Van de colonne-opstelling is de gesloten colonne met pelotonsfront (liefst colonne op het midden) voor het gevecht zeker wel de voor- deeligste; ze heeft de geringste diepte, kan dadelijk het grootst aan tal geweren in vuur brengen, ja door de achterste afdeelingen te doen opsluiten en het vuur op vier gelederen te openen, kunnen alle geweren zeer spoedig in gevecht komenze is het snelst ge vormd, terwijl ook het ontwikkelen in bataille het vlugst kan plaats hebben. Ze is echter minder beweegbaar dan de sectiecolonne, door hare grootere frontbreedte eischt ze een gunstig terrein en kan min der gemakkelijk gezichtsdekking verkrijgen. In ons reglement wordt te weinig aandacht geschonken aan de colonne met pelotons, terwijl de colonne op het midden in het ge heel niet bestaat.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 536