530 als gevechtsvorm is dit juist, de grootste kracht der Infanterie ligt in haar vuurbevindt zich de compagnie in bataille dan verkeert ze dus in de gunstigste omstandigheidhet vormen van het carré zou niet alleen het nemen van eene minder voordeelige formatie zijn, maar tevens tijdverlies veroorzaken en dit onder omstandigheden, waarbij spoed van het grootste gewicht is. Als gevechtsvorm toch zal de carréformatie aangenomen kunnen worden bij plotselinge aanvallen overvallingen - van verschillende zijden, hetzij door Cavalerie, hetzij door een Inlandschen vijand, zooals de Indische krijgsgeschiedenis verscheidene kan aanwijzen. Eene spoedige formatie gepaard aan zoo snel en zooveel mogelijk vuur is dus hoofdzaak, waartoe de afdeelingen zoomin mogelijk van plaats moeten veranderen. Voor deze gevallen komt ons daarom de reglementaire formatie niet doel matig voor, het is immers niet zoo zeer te doen om een regelmatigen vorm als wel om eene stelling, verdedigbaar naar verschillende zijden. Om uit de gesloten pelotonscolonne die stelling in te nemen, blijft het voorste peloton staan, terwijl het achterste rechtsomkeert maakt, van beide vleugels der pelotons buigen drie rot naar binnen. Op die wijze is men onmiddellijk gereed. Uit de gesloten sectiecolonne. De voorste sectie knielt, de tweede sluit op gelederen-afstand op, de derde sectie maakt rechtsomkeert, de achterste sectie sluit op gelederen-afstand op, maakt rechtsomkeert halt en knielt. Men is dan onmiddellijk gereed om naar voren en achteren salvo's op vier gelederen te geven, de vleugelrotten kunnen front naar de flanken maken, terwijl de guides en het kader uit het opsluitend gelid de openingen in de flanken zooveel mogelijk vullen. Oordeelt men de binnenruimte op deze wijze te klein, dan kan de derde sectie rechtsomkeert wenden, en opsluiten tegen de achterste sectie, die front naar buiten gemaakt heeft. Moet het carré gevormd worden, niet om eene overvalling af te slaan, maar b. v. als formatie om te bivakkeeren of om door eene vijandelijke streek te marcheeren, in het algemeen wanneer er meer tijd beschikbaar is, dan kunnen de verschillende formatie's van het reglement behouden blijven, er bestaat dan gelegenheid om een zoo regelmatig mogelijk carré samen te stellen. Maar men zal dan ook uit de open pelofonscolonne en uit de orde van bataille tot het carré

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 539