532 De volgorde in de „Inleiding" kon beter zijn; in 2 wordt reeds melding gemaakt van sectiën en pelotonterwijl eerst in 9 de „In- deeling" wordt besprokenin 5 en 7 wordt gehandeld over bataillecolonnecarrézonder dat bekend is wat daaronder verstaan moet wordeu. Enkele keeren is verzuimd eene verklaring te geven van voorko mende begrippen, ze ontbreekt b. v. van opsluitend gelid. BATALJONS-SCHOOL. Inleidins. Na hetgeen bij de „Inleiding" der C.-S. werd opgemerkt, kunnen we nu kort zijn, om niet in noodelooze herhalingen te vervallen. De inhoud van 2 is zeer juist en verdient in hooge mate bebar- tiging; de oefeningen in de Eerste Afdeeling dienen, behalve tot het doel hier aangegeven, ook om het bataljon te oefenen in het houden van parades. Wel worden voor dit oogmerk in de Derde Afdeeling eenige bijzondere voorschriften gegeven, maar hoofdzakelijk zullen daarbij toch de bewegingen der Eerste Afdeeling te pas komen. Yoor het gevecht zijn ze niet geschikt; dit is zeer wel ingezien, getuige b. v. het vervallen der vuren in die afdeeling. Aan de oefeningen met compagniescolonnes moet het leeuwen aandeel gegeven worden. Hierbij dient echter in het oog gehouden te worden, dat de compagnie de gevechtseenheid is en dat het ba taljon slechts als eene vereeniging van compagnieën aangemerkt moet worden, waaraan somwijlen één doel wordt aangewezen de compagnieën nu moeten in onderling verband leeren manoeuvreeren, ten einde onder leiding van den B.-C'. tot één gevechtsdoel samen te werken- De oefeningen, voorkomende in de Tweede Afdeeling der B.-S., dragen slechts een elementair karakterdaarbij wordt slechts geleerd de overgangen tot de compagniescolonnes uit de opstelling van een ba taljon, uit de marschcolonne en omgekeerd van de compagniescolonnes daarin, de verandering van de verschillende colonnes in elkander en de bewegingen van de colonnes in verband met elkander. Yan richting op een bepaald doel geen spoor; het is slechts eene

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 541