542 disselboom laten en behoeft men hém slechts van den omlooper van het uitvallende paard los te maken. Bovendien is een ketting goedkooper, sterker, lichter (1) en veel duur zamer dan een riem. Nu kan men een dergelijken ketting niet op een bepaalde lengte inhaken, doch dat is geen bezwaar. De hoogte der beide achterpaarden verschilt doorgaans zoo weinig, terwijl hunne omloopers toch zooveel speling hebben, dat men de disselboomriemen gerust op dezelfde lengte kan laten. Draagtuigen tot munitie-draagpaarden. Deze tuigen, die bestaan uit een omlooperbroek en staartriemzijn te samengesteld, zon der dat elk der samenstellende deelen aan zijne bestemming kan voldoen. De broek toch zal zelden of ooit in werking kunnen komen bij het naar voren schuiven van den draagbok, en mocht zij al eens in werking komen, dan wordt het paard er zeer spoedig door geschaafd. Bij het naar voren schuiven van den draagbok is de staartriem het eenige tuigdeel, dat dit beletten kan en dat is zeer voldoende. De draagbok met munitiekisten heeft slechts een gewicht van 100 KG. en daarvoor is het niet noodig zulke verbazende voorzorgen te nemen. Eveneens is het gebruik van een omlooper bij deze tuigen overbodig. Bij het naar achteren schuiven van den draagbok belet de omlooper geheel de vrije beweging der voorhand. Den om looper zou men zeer goed kunnen vervangen door een borsttuig, Cav. model, welk tuigdeel lichter en veel minder hinderlijk is. Door deze vervanging, gepaard gaande met de afschaffing van de broek, zouden de draagtuigen f 9.82 goedkooper worden. Longes tot halsbanden voor Art. Deze voorwerpen mag men bij alle draagpaarden gerust als overbodig beschouwen. De longe toch, die aan het trensgebit gedurende het marcheeren is bevestigd, kan m. i. zeer goed bij het bivakkeeren benut worden om de draagpaar den vast te zetten. Vat men de bovenstaande beschouwingen te zamen, dan ziet men daaruit dat ik hoofdzakelijk voorde Ind. Veldartillerie een harnache- ment voorstelde dat nagenoeg overeenkomt met dat der Ned. Veld- (1) Een dergelijke ketting met haken weegt 125 gram. De disselboom- riem daarentegen weegt 315 gram.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 551