555 vooruitzichten op aanvulling van dit incompleet overal gunstig zijn; ook bij het korps officieren van gezondheid, dat tot heden het meest onder een belangrijk incompleet geleden heeft, zullen door het groot aantal candidaten dat in Nederland wordt opgeleid, waarschijnlijk weldra alle vacatures vervuld zijn. De apothekersbedienden, waarvan in 1885 nog weinig waren aan gesteld (slechts 2), zijn nu ook in grooteren getale komen opdagen; thans bezitten wij er 7. Yoldoen deze personen aan de verwachtin gen, dan zou er o. i. alle reden bestaan een aantal militaire apothe kers door bedienden te doen vervangenwij zien niet in, waarom het gereedmaken van medicijnen, dat in de burgermaatschappij overal door bedienden geschiedtin het leger door officieren moet plaats hebben. Voorziening in de behoefte aan militairen beneden den rang van officier. De verliezen aan mindere militairen tengevolge van overlijden, paspoort, gagement, bevordering tot officier, veroordeeling, afvoering voor memorie, desertie of andere redenen en de winsten, die daar tegenover stonden door werving, terugkeer van desertie of andere redenen bedroegen in 1886: Yerlies "Winst Europeanen en Afrikanen 1903 1999 Amboineezen 230 167 Inlanders 2303 2916 Totaal 4436 5082 De verliezen waren blijkens de in het Kol. Yerslag overgelegde opgave kleiner dan in een der vier voorafgegane jaren eene omstandig heid die zeker door velen, met het oog op de steeds hevige beri-beri, niet zal zijn verwacht; het verschil met 1885, toen in totaal 5597 man werden verloren, is zelfs nog al belangrijk. Dat deze blijkbaar bijzonder gunstige loop van zaken waarschijnlijk toevallig is en geen reden mag zijn, om op behoud van dien toestand te rekenen, is duide lijk; wij vreezen dat het jaar 1887 weer grooter cijfers te aanschouwen zal geven; trouwens het Kol. Yerslag, dat anders nog wel eens gaarne een zich voordoend gunstig geval ook voor de toekomst disconteert, bepaalt zich hier tot de vermelding van het feit en durft er blijkbaar ook geene conclusiën uit te trekken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 564