559 Bij de infanterie en genie wijst dit dus op verbetering, bij de cavalerie op achteruitgang. Het aantal leerlingen der korpsscholen onderging bij de infanterie eene vermindering van 2308 tot 2144. Yan de militaire school vinden wij onder het hoofd „militair onderwijs" geen melding gemaakt. Onder het hoofd „aanvulling" wordt evenwel het aantal leerlingen, dat bij den cursus 1885/86 26 bedroeg, voor den volgenden cursus opgegeven als 35. Bewapening, voedinghuisvestingMeeding en uitrusting. Het aantal in de oorlogsmagazijnen of bij de geweermakersschool te Meester Cornelis voorhanden achterlaadgeweren klein kaliber be droeg bij het einde van 1886 17973, dat is 337 minder dan het jaar te voren. Deze vermindering vond hare oorzaak hierin dat er bij het leger, zoomede bij de schutterijen, legioenen en barisans 86 méér in gebruik waren (namelijk 31649), dat er 52 als afgekeurd en 36 als vermist moesten worden afgeschreven, en dat er 163 aan andere departementen verstrekt werden voor 1 Januari 1886. 31 December 1886. OMSCHRIJVING. Euro In Euro In peanen. landers. peanen. landers. Infanterie Korporaals Minderen. 48 105 16 96 61 130 24 86 Totaal. 158 112 191 110 Vesting- en garni- Korporaals 9 19 4 4 21 1 1 zoens-artillerie Minderen. Totaal. 28 7 25 2 Veld- en berg-artil- Korporaals. 1 12 4 13 1 lerie Minderen. Totaal. 13 2 17 1 Cavalerie Korporaals Minderen. 7 10 2 3 2 3 n Totaal. 1 Korporaals. 17 27 8 5 11 16 5 34 18 12 34 Totaal.. 35 27 52 46

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 568