580 liet gem. curas nog al benauwder en kostelyker voor de piekeniers is vallende, ter sake die menschen, hun wapenen moetende blank en buyten den roest houden, noodwendig deselve met olv moeten aansmeeren, ten bederve van hunne klederen, diese suyniglyk dienen te bewaren na mate van hunne gage; en alsulks, na de getuygenissen van alle officieren, in gene gewesten van Europa meer in gebruyk en, als onnodig zijnde, afge schaft, soo is dan op den voorstel van den heer Gouverneur-Generaal in selver wyse verstaan, ten genoegen en ter besparing van 's Comps. militie dese ouderwetse gebruykelykheden, die nergens minder dan in India te, passé komen, te deser plaatse almede te derogeeren en af te schaffen, mitsgaders de soldaten op geen andere wyse in wapenen te laten brengen dan gedekt met hunne ordinaire hoeden, klederen en monteeringe. Extra-oorlam in 1737. 17 Mei. Bepaling, dat tot nader order dagelijks twee „extra-ordinaire „soopjes aan de ambachtslieden en militairen der Compagnie te Batavia verstrekt zouden worden. De toestand dier lieden was „beklaaglyk, want veele derselven niet „alleen dagelyks ten grave gerukt werden, maar ook andere, soo op de „drilplaatsen als andersints, in flauwtens en onmagt kwamen te vallen, „sonder dat men, buyten de blykbaarheid van de slaande hand Gods' „eenige fundamenteele redenen van dese bedroefde onheylen wist uyt „dencken." De Begering was echter bekend met de omstandigheden, dat het weder „extra ordinair ongestadig en overmatig heet" was geweest en dat de militairen, wegens hun gering aantal, „door den dienst in reegen en „sonnesehyn genoegsaam afgemat" werden. Eenige chirurgyns verklaarden, dat de bovenbedoelde „soopjes mogelijk „van veel nut zouden kunnen wesen." In 1733 had men zich daarbij „ook niet qualyk" bevonden; in 1740 werd de bepaling van 1737 nog nageleefd. PlakaatboeJc Lezingen der Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap 1887/88. October 1887. Dr. A. H. Pareau, leeraar v/h Gymnasium te 's Gravenhage.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 589