Cavalerie. Artillerie. Genie. Militaire Administratie. bij het 8e bal., de le It. D. L. Jonquière; bij het 11e bat., de maj. 11. J. Knijff, de kap. T. Weersma en de le It. A. L. Muller bij het 12e bat., de kap. A. J. D. Pool en de le It. J. 11. M. 11. Kohier; bij het 13e bat., de kap. M. E. J. Van den Bossche en de le It. J. E. Jacobs; bij het 15e bat., de kaps. J. II. V. Popp, H. Gr. J. Van Hoogstraten en 11. Linck- laen Westenberg; bjj het 18e bat., de kap. W. P. Wetselaar; bij het le dep. bat., de maj. D. P. Bouman bij liet 4e dep. bat., de kap. H. Krull en de le It. A. Holland; bij het garn. bat. v. Sumatra's Westkust, de 2e It. K. A. Vosmaer en J. Brijan bij het garn. bat. v. Atjeh en O., de le It. G. A. Platt als adjudant en de 2e lt. J. La Gordt Dillié; bij het garn. bat. van de W.- afd. v. Borneo, de kap. A. H. Stiemens; bij het garn. bat. van de Z.- en O.- afd. v. Borneo, de 2e It. P. P. Hesselaar; bij het garn. bat. v. Celebes, Menado en Timor, de le lts. J. A. De Riel en H. J. E. W. E. Dieckmann; bij het garn. bat. v. Amboina en Ternate, de 2e It. J. L. L. M. Wittich; bij de garn. eomp. v. Bantam, de le lt. F. J. Barthelemij. Bij de esks. te Salatiga, de ritm. F. D. E. A. J. M. Rudolph. Tijdelijk als comdt. der art. in de le mil. afd. op Java, de maj. K. J. Julius; als comdt. der art. ter Sumatra's Westkust, de maj. K. J. Julius; als voorzitter der comm. v. proefn., de kap. G. A. Kuskij als onderdirecteur bij den A. C. W., de kap. D. Twiss; als constructeur bij den A. C. W., de le lt. L. Adriaui bij het comm. der art. in Atjeh en O., de le lt. F. W. A. Keeteson; bij de 3e eomp. te Soerabaija, de le lt. W. Collard en de 2e lt. F. F. W. Van der Zande bij de 4e eomp. in Atjeh, de le lt. R. P. Hofland en de 2e lt. G. Engelberts bij de 6e eomp. in Atjeh, de le It. II. E. P. B. C. Baermeijer von Barienkhofen bjj de 7e eomp. te Soerakarta, de le It. II. A. F. De Does en de 2e lt. D. L. Van Ascli bij de 9 eomp. te Batavia, de le It. A. P. M. II. De Pelser Berensberg; bij de 10e eomp. te Willem I, de 2e lts. J. W. Hissink en li. De Vries; bij de 17e eomp. te Tjilatjap, de 2e lt. H. G. J. Smits; bij de 18e eomp. te Batavia, de le lt. H. J. J. Knibbeler; bij de 21e eomp. te Banjoe .Biroe, de le It. J. J. Van Leeuwen; bij de 22e eomp. in Atjeh, de le lt. F. G. T. Bosch. Bij den gew. en plaats geniedienst v. Palembang, de le lt. L. G. Krol van der Hoek. Bij de gew. int. in de le mil. afd. op Java, als kap.-int. de kap.-kwm. P. Jung; bij de gew. int. ter Sumatra's Oostkust, de kap.-int. G. J. A. Schotman bij het garn. te Tjilatjap, de 2e lt.-kwm. T. J. A. Molenaar; bij den raad v. adm. van het 4e bat., de 2e lt.-kwm. P. J. A. A. Biokzeijl bij den raad. v. adm. van het 10e bat., de 2e lt.-kwm. W. A. Nugteren;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 604