- 54 „neraal Baron Yan der Capelle werden omstreeks 1817, „stoeterijen opgericht te Tjiandjoer in de Preanger en te Bowernok „in Kedirie, waar men het lol. paard zoowel met Engelsche „als met Arabische, maar vooral met Perzische hengsten en merries „liet paren. Het verschil tusschen deze dieren en het Javasche „paard was evenwel te groot, om reeds spoedig flinke verbeteringen „bij de nakomelingen op te merken. Deels daarom en deels uit „zuinigheid, werden dan ook die stoeterijen in 1826 en 1827 weder „opgeheven. De aanwezige paarden van vreemd ras werden ouder de Inl. „Regenten van geheel Java verdeeld. Een Veertigtal, in de stoeterij „te Tjiandjoer gekweekte hengsten (eerste generatie) kwam bij „de cavalerie, maar liield liet slechts lcorten tijd uit. Yan de bij „de Regenten ingedeelde paarden valt weinig te zeggen; enkele na komelingen, bekend onder den naam van koed a-p emakan, komen „nog voorze hebben eene smalle borst, onzekere gangen en zijn „niet tegen vermoeienis bestand, terwijl ze bovendien koppig en „meestal boosaardig zijn." Schimmel, die overigens, waar hij de paarden van den Ind. archi pel bespreekt, zich schuldig maakt aan vele onjuistheden, schijnt aan gaande de bastaardrassen vrij goed ingelicht te zijn geweest. In de „Locomotief" van 26 October 1886 bJ°. 478 en volgende in het artikel „Een A u s t r a 1 i s c h-Ar a b i s c h paardenras op J a v a", waarop ik later, in een ander opstel, wensch terug te komen, staat te lezen „In vroegere jaren heeft het Gouvernement er wel eens aan gedacht, „om het Ind. leger, althans de cavalerie, met groote paarden te „remonteeren, vandaar de oprichting eener stoeterij te Pasir-Ajam „in de nabijheid van Tjiandjoer, met de bedoeling om daar groote paar- „den te fokken door kruising van Inlandsche paarden (merries) met „Arabische of Perzische hengsten. „De toenmalige D luitenant der O. I. cavalerie, Graaf Von „Bentheim zu Takelenburg Rheda stond aan het hoofd dier „stoeterij, welke na eenige jaren bestaan te hebben, om welke reden „dan ook, werd opgeheven." Of de door Schimmel opgeven redenen, welke tot opheffing dei- stoeterij geleid hebben, juist zijn of niet, zeker zullen ze wel

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 63