56 Het verschil tusscheu dit laatste en hetgeen de schrijver van onderwerpelijk voorstel beweert, ligt maar in één woordje, waar hij zegt: „Goede voeding, behandeling en degelijke africhting zijn de „middelen, om van een paard te maken wat men wil. Yoor het oogenblik in 't midden latende, of men „Het" of „Men" moet schrijven, willen wij even hooren, wat daaromtrent te lezen staat in „Das Pferd," Organ fiir die gesammten auf Pferde be- züglichen Interessen, enz. 1887, N°. 1 in het artikel: Das Cam- pagnepferd, van de hand van P. Plinzner, stalmeester van Z. K. H. Prins Wilhelm van Pruisen. „De dressuur van het paard berust op mechanische, anatomi sche en physiologische wetten en doet zich voor als een systeem „van gymnastische oefeningen, welker doel is, het dier daarheen te „brengen, dat het in staat zij zich duurzaam en zonder dwang in „zoodanigen vorm te bewegen, welke ten eerste de volkomene „heerschappij van den ruiter waarborgt en ten andere de zwaarste „diensten onder het gewicht des ruiters mogelijk maakt. „Dezen vorm mag men zich echter niet denken als een model, in „welk elk paard geperst moet worden, doch moet hij zoodanig worden „opgevat, dat het paard als gevolg van eene op rationeele gronden „berustende oefening der spieren, zicli clen vorm in overeenstemming met zijn gestel en zijne krachten op gepaste wijze kiest. „Alleen in dezen, zoo te zeggen, zelf gekozen vorm zal zich het „paard zonder dwang en betrekkelijk zelfstandig dragen; in eenen „hem willekeurig en modelachtig opgedrongen vorm zal de ruiter „het paard moeten dragen. Uit het bovenstaande (en welk paardenkenner zal het niet met Plinzner eens zijn) blijkt, dat de stelling, dat men van elk paard maken kan wat men wil, verre van juist is. Wat de schrijver van het voorstel euz. overigens onder de zoo buitengewoon goede behandeling der paarden bij de cavalerie, en alleen bij de cavalerie, verstaat, is voor mij, die weet, dat de cavalerie- paardeu, eveuals die der artillerie, precies als een hond aan een halsband staan op planken zonder ligstroo, of iets dat er op lijkt, niet recht duidelijk. Sch warznecker zegt daaromtrent in zijn werkRacen, Züch-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 65