72 Ik heb wel eens het voorstel gehoordwel straffen op te leggen, maar ze alleen op papier te laten ondergaan, 't Lijkt mij te dwaas, aan iemand te zeggen: U heeft 4 dagen streng-arrest; daarna dit met de mutatie te boeken, en een uur later met denzelfden persoon aan ééne tafel te zitten. Toch is de idee voor zich zelf niet geheel te verwerpenmen wil ongeveer hetzelfde als ik met de con- duitobladen. Ik heb echter getracht het dwaze weg te nemen en ook het goede eene plaats te geven. In mijn begrip traden die conduitebladen, gecombineerd met de noodige overplaatsingen, zoo natuurlijk in de plaats van de straffen, dat ik met weinig woorden hunne bedoeling uit elkaar zette. Daar door is deze echter blijkbaar minder goed gevat. Ik zal haar in het voorbeeld, door D. uitgedrukt, overbrengen. „Een chef, die de zon „in het water kan zien schijnen, als geen beletsel aan den dienst „wordt berokkend, die niet steeds er op uit is om te vitten, zal eene „enkele maal eene flinke aanmaning geven en, wanneer het noodig „wordt, den overtreder van de krijgstucht aan het verkeerde van zijne „handeling herinneren door eene ondubbelzinnige aanteekening op „zijn conduiteblad." Deze komt dan natuurlijk, evenals tegenwoordig de strafomschrijving, ter zijner kennis en hij kan evenals thans zijne bezwaren inbrengen. Dit echter, het spreekt van zelf, zonder weken lang arrest. En nu herinner ik, voorzichtigheidshalve, daaraan dat ik redeneer voor de periode, waarin opleiding en werkkring liefde kweken en ambitie voeden. blaast deze aanteekening- als berisping, heeft de chef echter ook ruimte voor eene goedkeuring, voor eene tevredenheidsbetuiging. Ik geloof dat het een prikkel tot werken zal zijn, als een superieur een luitenant b. v. eens toevoegen kan dat hebt gij zeer verdien stelijk gedaan, daar Zal ik notitie van nemen in uw conduiteblad. Dat dit moeilijkheden in de wereld zal roepen, betwijfel ik. Als geen strafomschrijvingen bestonden en iemand voorstelde haar in te voeren, zou ook dat zeer moeilijk geacht worden. Zoo zal het conduiteblad ten goede werken op den geest der te beoordeelen personen, de beoordeeling zal in populariteit winnen. De chef zal een niet eenzijdige opfrissching voor zijn geheugen hebben, en niocht dat al in den regel niet noodig worden, dan zal hij nog aan de be-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 81