77 eene vrouwelijke en een mannelijke bediende werden in dienst genomen. Om reden nog geene bevredigende keuze kon gedaan worden in een aan alle eischen beantwoordend gebouw, werd overgegaan tot het tijdelijk inhuren van een huisje op Passer Baroe Oost, tegen den prijs van SO 's maands, dat onmisbaar was tot het voorloopig houden van bureau, ten einde een begin van administratieve uitvoering te kunnen geven en om tevens in deposito aangeboden gelden in ont vangst te kunnen nemen terwijl ook zooveel doenlijk de gelegenheid werd opengesteld tot het opbergen en verkrijgbaar stellen van goederen, naarmate deze uit Nederland ontvangen werden. Yoor magazijn viel weldra het oog op het op Noord wijk gelegen, aan den heer "YVeijhenke toebehoorend huis, dat zoowel door capaciteit als ligging zich zoo bijzonder tot het beoogde doel eigende. Na dat met den eigenaar het noodige was overeengekomen, is dit gebouw bij notarieele acte ingehuurd tegen den huurprijs van ƒ300's maands De bovenverdieping werd door den administrateur, en van de beneden verdieping werden 2 kamers, met de noodige localiteit in de bijge bouwen, door den ondermagazijnmeester in huur overgenomen, respec tievelijk voor 125 en 25 's maands, zoodat het gebouw aan de maatschappij op slechts ƒ150 's maands kwam te staan. De dooi den ondermagazijnmeester geoccupeerde kamers moesten echter later weder ontruimd worden, omdat deze voor bergplaats weldra bleken noodig te zijn. Yan den Commandant van het Leger en Chef van het Departement van Oorlog mocht het Bestuur, bij dispositie van den 7CU Augustus 1885 N°. 1666/c, de toestemming verkrijgen, dat door de admini strateurs van korpsen en garnizoenen bij het uitbetalen der traktemen ten mochten worden ingehouden: de bedragen, welke traktement genietende personen van het Leger zouden blijken te zijn overeenge komen op deze wijze met de Maatschappij te verrekenenen werden, in overeenstemming hiermede, door den Hoofd-Intendant der Militaire Administratie, de noodige regelingen getroffen. De door deze autoriteiten verleende medewerking in het bevorderen van het doel der Maatschappij mag ten zeerste gewaardeerd worden omdat zonder haar de uitvoering met buitenge wone moeielijkheden zou te kampen hebben gehad.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1887 | | pagina 86